Zápisní lístek

Dokument je v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapisni-listek.doc 47.6 Kb

Provozní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice

 

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Školní 4

378 21 Kardašova Řečice

 

telefon:  734 200 927 …… ŠJ

 

ředitel ZŠ:  Ing. Jana Hýbková

vedoucí ŠJ: Hana Havlová

hlavní kuchařka:  Jiřina Böhmová

kuchařka: Lenka Kotilová

kuchařka: Miluše Procházková

pomocná kuchařka: Lenka Žáková

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určených ke stravování žáků , zaměstnanců škol, popř. ostatních strávníků.

 

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/202, stanovující všeobecné principy a požadavky potravinářské legislativy, zřizující EFSA a stanovující postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 stanovující specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu
 • Vyhláškou  č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
 • Vyhláškou  137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,nov.602/2006
 • Vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
 • Zákon č. 166/1999 Sb. Včetně prováděcích vyhlášek ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

 Školní jídelna zajišťuje stravování pro:

 děti mateřských škol a  žáky základních škol

 zaměstnance mateřských škol a základních škol

cizí strávníky

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Práva a povinnosti žáků

Žák má právo:

 • na školské služby podle školského zákona – stravování ve školní jídelně
 • na kvalitní, vyváženou stravu
 • odebrání menu oběda dle jídelního lístku
 • oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí
 • první den neplánované nepřítomnosti si oběd vyzvednout do jídlonosiče

odhlásit si oběd den předem do 10. hod., u vedoucí školní jídelny nebo na tel. 734 200 927!!!

 

Žák má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád ŠJ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byl seznámen
 • řídit se pokyny pedagogického dohledu, popř. zaměstnanců ŠJ, vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny
 • chovat se při stolování ukázněně a ohleduplně podle pravidel slušného a kulturního chování
 • v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda
 • své místo je povinen  uchovat v čistotě
 • po konzumaci oběda odnést tác k okénku, kde si ho převezme pomocná kuchařka
 • pokud je přítomen ve školní jídelně, musí mít uhrazené stravné!

 

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka:

Zákonný zástupce má právo:

 • seznámení se s dokumentací týkající se docházky žáka na obědy u vedoucí ŠJ
 • na informaci týkající se poskytování stravování žákovi
 • na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování svého dítěte
 • vybrat stravu pro své dítě dle jídelního lístku
 • na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den neplánované nepřítomnosti

Vyhl. č.107/2004 Sb., o školním stravováním

Zákonný zástupce je povinnen:

 • spolupracovat se školským zařízením a řešit případné problémy, které se v průběhu

poskytování služby žákovy vyskytnou

 • písemně přihlásit dítě ke stravování , zaplatit jistinu, poté platit včas stravné
 • odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole
 • respektovat odhlašovací dobu obědů
 • informovat vedoucí ŠJ o ukončení stravování
 • aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování
 • informovat vedoucí školní jídelny o zdravotní způsobilosti svého dítěte a případných změnách

způsobilosti, o zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh poskytování služby

 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školní jídelny

 

 • chránit a respektovat práva žáka
 • chránit bezpečí žáka a předcházet všem formám rizikového chování
 • svým přístupem a chováním vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školní jídelně
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní  údaje, informace o zdravotním stavu žáků
 • poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené  s poskytováním služby ŠJ
 • pedagogičtí pracovníci jsou povinni držet ve školní jídelně dohled nad žáky, dle rozpisu dohledu
 • dohled ve školní jídelně dává žákům a zákonným zástupcům takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance školy jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, vnitřními směrnicemi školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní jídelně

 

 • žák se ve školském zařízení chová slušně, zdvořile a ohleduplně k dospělým i k jiným žákům školy, dodržuje zásady vzájemné úcty a respektu, nevyjadřuje se hrubě ani vulgárně
 • děti jsou povinny dbát a respektovat pokyny všech zaměstnanců školy
 • zaměstnanci školy respektují práva žáka , svým chováním a jednáním dávají příklad žákovi

 

 1. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Školní jídelna je pro strávníky v provozu pouze ve dnech, kdy probíhá vyučování!

 

provozní doba ŠJ: 5.30 – 14.00 hodin

 

Výdej  obědů

 • obědy se vydávají od 10.30 hodin do 13.20 hodin / podle rozvrhu/.
 • obědy pro cizí strávníky a odběr do jídlonosičů v první den nemoci se vydávají u vchodu zaměstnanců ŠJ

od 10.00 hodin do 10.30 hodin.

 • pro sociální pracovníky a MŠ odvoz :
 •  přesnídávka 7,15 hod., oběd  jídlonosiče od 10.00, svačina 10 hodin..

Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování!!!

Obědy vydáváme do čistě vymytých jídlonosičů, do skleněných nádob obědy  nevydáváme!

V případě, že se dostavíte  pro oběd mimo výdejní dobu , musíte  vyčkat na přestávku mezi výdejem dětí.

 

Podle vyhlášky 107/2005 Sb.,o školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo v první den neplánované nepřítomnosti. Tento první den si mohou rodiče oběd vyzvednout.

V další dny nemá nárok na dotované stravné a musí si odhlásit, nebo odebírat oběd za plnou cenu oběda tj. 65,- Kč.

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

V době prázdnin nebo ředitelské volna jsou obědy odhlášeny.

Jestliže v době nemoci odhlásíte žáka ve škole, musíte ještě odhlásit žáka ve ŠJ.

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení obědů

Obědy se přihlašují u vedoucí ŠJ vždy poslední týden v měsíci srpnu. Žák dostane přihlášku, kterou vyplní zákonný zástupce, každý rok je potřeba vyplnit novou přihlášku ke stravování!  Jestliže v průběhu roku dojde ke změně, vyplní  zákonný zástupce změnový zápisní lístek, který odevzdá vedoucí ŠJ.

Zaměstnanci a cizí strávníci se přihlašují v kanceláři školní jídelny.

 

Odhlášení obědů

Obědy se odhlašují den předem do 10.00 hodin v kanceláři školní jídelny ,na telefonním čísle 734 200 927 nebo email jidelnazs@zskrecice.cz ( uveďte jméno žáka, třídu a dny, které chcete odhlásit)!

 

Cena stravného

   7 -  l0  let  ………     28,- Kč

 10 - 14 let …………   30,- Kč

 15 a více let ………    33,- Kč

 zaměstnanci  ZŠ         32,- Kč / z FKSP   12,- Kč/

 cizí strávníci …….     72,- Kč

 

Začátkem školního roku vybíráme jistinu 730,- Kč,

 poté strávníci platí zpětně, co skutečně projí. To znamená za září v říjnu atd.,

 za  červen strávníci již neplatí, stravné je vzato z jistiny,

 případný přeplatek vracíme v červenci !!!  

 

 MŠ

Děti do 6 let                                          Děti, které během školního roku dovrší 7 let

PŘ                                   9,- Kč            PŘ                      9,- Kč

OB                                21,- Kč            OB                    24,- Kč   

SV                                   7,- Kč            SV                       7,- Kč

CELKEM                     37,- Kč            CELKEM       40,- Kč

 

 Začátkem školního roku vybíráme jistinu 900,- Kč,

 poté strávníci platí zpětně, co skutečně projí. To znamená za září v říjnu atd.,

 za  červen strávníci již neplatí, stravné je vzato z jistiny,

 případný přeplatek vracíme v červenci !!!  

       

Obědy je možno platit z účtu u kterékoli  banky

 •  na svém účtu  si zadáte souhlas s inkasem na účet 35- 604258379/0800, var. sym. ZŠ 2, MŠ 3

tj. účet Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice, své číslo účtu vypíšete na            přihlášce ke stravování

Srážka v bance se provádí vždy první pracovní den v daném měsíci, srážka se provádí hromadným příkazem. Odhlášené obědy jsou odečteny.

 

 • hotově v kanceláři školní jídelny , platba musí být vyřízena první tři dny v daném měsíci
 •  

Při nezaplacení stravného jsou rodiče upozorněni. Nezaplatí-li včas, je dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky. Při opakovaném neuhrazení může být dítě vyloučeno ze stravování!

 

Cena oběda se stanoví finančními limity na nákup potravin podle

Vyhlášky  č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku  podle data  narození,

 školní rok začíná 1.9. , končí 31.8.

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování

 

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování neumožňuje zvýhodnění stravování zaměstnanců v době jejich nepřítomnosti v práci, musí odpracovat min. 3 hod.

 

Jídelní lístek

Sestavuje vedoucí ŠJ s kuchařkami na celý měsíc dopředu, je vyvěšen ve školní jídelně, na nástěnce u ředitelny, na vstupních dveřích do ZŠ, ve školní družině a na webových stránkách školy.

Je sestavován dle výživových norem určených pro školní stravování,  Vyhláška č. 107/2005 Sb. 

Jeho správnost se promítá ve spotřebním koši.

Seznam alergenů je uveden na každém jídelním lístku.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Jídelníček může  být změněn v závislosti na dodávce potravin, nepřítomnosti kuchařky, havarijní situaci apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jídelna – organizace stravování

 

Vstup do školní jídelny je dovolen žákům jen s pedagogickým dohledem.

Při vstupu do ŠJ si každý strávník umyje ruce, vezme si plastový tác, u  výdeje  nandaný oběd, ovoce, zabalený moučník, chléb, salát atd.

Na konci výdejního pultu si strávník vezme příbor.

Sám si načepuje nápoje u stolku s nápoji.

Použité nádobí odnese k okénku s použitým nádobím, příbory dá do kbelíku s vodou,

tác, talíře, skleničky, misky si pomocná kuchařka sama odebere a setře zbylé jídlo z talířů.

 

 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • strávníci se chovají tak, aby nepoškodili majetek školní jídelny
 • při výdeji oběda dohlíží na strávníky  pedagogický dohled
 • dohled ve školní jídelně zajišťuje ředitelství základní školy
 • úklid ve školní jídelně provádí uklízečka základní školy
 • úklid jídelny v době výdeje provádí dohled ve školní jídelně  základní školy
 • pracovnice ŠJ nemohou z hygienických důvodů v době výdeje uklízet jídelnu
 • u umyvadel je připravené koště, vědro, hadr

 

IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, ve školní družině, na webových stránkách školy.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu školní jídelny.

Veškeré připomínky týkající se stravy řeší vedoucí školní jídelny!

 

 

V Kardašově Řečici  1.9.2020

 

 

 

 

 Ing. Jana Hýbková                                            Hana Havlová

  ředitelka ZŠ a MŠ                                             vedoucí ŠJ

 

 


Úvodní představení

Naše školní jídelna je moderně vybavená, stejně jako kuchyně pro přípravu jídel. Pro přípravu obědů používáme moderní trendy v zájmu zachování nutrické hodnoty stravy, Dbáme na pestrost a vyváženost jednotlivých složek stravy. Základním požadavkem je důsledná hygiena na pracovišti a největší odměnou je spokojenost našich strávníků. 

 

Úvodní představení

 

Obědy pro děti se vydávají od 10.35 hodin do 13.20 hodin. Obědy pro cizí strávníky a odběr do jídlonosičů v první den nemoci se vydávají u vchodu pro zaměstnance od 10.00 hodin do 10.30 hodin.

Obědy jsou dávány pouze do jídlonosičů - do skleněných lahví se obědy nedávají. Jídelníčky jsou zhotoveny na měsíc dopředu a jsou k nahlédnutí na nástěnce u ředitelny základní školy, v družině a u vrátnice základní školy.

Úvodní představení

 

 

Případné dotazy a připomínky lze řešit u vedoucí školní jídelny.

 

 

Základním předpisem řešícím školní stravování je Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Její text si můžete přečíst v tomto odkazu