Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny

 

 

Obsah

I. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 2

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 2

1.     Základní práva a povinnosti účastníků v ŠD.. 2

2.     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků. 3

3.     Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy. 3

III. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY. 4

1.     Docházka do školní družiny. 4

2.     Provoz a vnitřní režim školní družiny. 4

3.     Podmínky přihlašování a odhlašování žáků. 4

4.     Podmínky pro žáky se SVP. 5

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 5

V.      OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 5

VI.       PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY. 6

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

 

a)     Školní družina je zařízením pro volný čas dětí bezprostředně před nebo po vyučování. Je

       součástí ZŠ a MŠ Kardašova Řečice Školní 4. V souvislostech s činností ŠD mají rodiče právo

       obracet se jak na vychovatelky ŠD, tak na ředitelství školy.

b)    Počet žáků ve školní družině se řídí platnými normami a nepřesahuje počet 30 žáků denně

       na jednu vychovatelku.

c)     Pobyt žáků ve školní družině si rodiče hradí. Na základě Směrnice o poplatcích ve školní družině je

       vybírána úplata 100 Kč měsíčně na jedno dítě. Tato částka je splatná na pololetí – první splátka 

       400,- Kč za září- prosinec splatná do 15. záři, druhá splátka 600,- Kč leden – červen, splatná      

      do 15. ledna. Tuto částku jsou zákonní zástupci povinni uhradit přes online pokladnu. Rodiče   

      mohou být od úplaty oproštěni na základě žádosti doložené platným potvrzením. Výši úplaty  

     může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže                                                                 

    ­­- účastník navštěvuje školní družinu pouze ráno nebo 1 – 2 dny v týdnu / polovina výše 

      úhrady/

    - účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné   

      nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

    - účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona 

      o sociálních službách

    - účastníkovi svěřenému do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte  

       podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

d)    Po přihlášení žáka je jeho docházka do ŠD povinná. Rodiče sdělí rozsah docházky žáka

       na přihlášce ŠD. Čas odchodů budou měnit pouze ve výjimečných případech.

e)     Provoz školní družiny končí v 16:00 hod. V případě nevyzvednutí žáka ze školní družiny

       do uvedené doby vychovatelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce žáka a dohodne se         

       na jeho předání. Pokud se vychovatelka zákonným zástupcům nedovolá, po domluvě

       s p. ředitelkou informuje zřizovatele, případně sociální pracovnici nebo policii.

 

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 

1.     Základní práva a povinnosti účastníků v ŠD

 

Žáci mají právo

a/  Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona.

b/  Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

c/   Na pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.

d/  Na ochranu před všemi projevy šikany.  

e/  Na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy.  

f/   Na využívání vybavení školní družiny.

 

Povinnosti účastníků

a)     Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je

       vyvěšen ve vestibulu školní družiny.

b)     Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole

       a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Totéž platí v případě samovolného opuštění ŠD.

c)     Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými v přihlášce.

d)     Žáci jsou povinni společný majetek ŠD šetřit a udržovat v čistotě, úmyslně způsobené škody   

       nahradí rodiče. Po ukončení činnosti své místo po sobě uklidit.

e)   Žákům je důrazně zakázáno užívat nebo distribuovat jakékoliv návykové látky.

f)    Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, bude zákonný zástupce                   

       informován, popřípadě pozván k projednání nápravy či dalších postupů při řešení situace.

  

g)     Žáci dodržují zásady slušného chování ve vztahu ke svým spolužákům a pracovníkům školy

        ve všech prostorách školní budovy.

h)    Chce-li žák opustit hernu, požádá o svolení vychovatelku. Nesmí bezdůvodně přecházet do jiných

       poschodí, šaten …

 i)     Žáci nenarušují průběh zájmových a odpočinkových činností nevhodným chováním, neslučitelným

       s družinovým řádem.

 j)    Žáci svým slušným vystupováním, chováním a jednáním přispívají ke kladné reprezentaci své

      školní družiny.      

        

2.     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

 

a)     Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu výchovně vzdělávací činnosti   

       žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školní družiny a společného soužití

       s dalšími dětmi v ŠD.

b)    Zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školní družiny,

       obsahu, formy a vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. Podle potřeby a

       zájmu oddělení navštívit.

 c)   Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do ŠD a

       v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho omluvu a informovat o důvodech takové

       nepřítomnosti. 

d)     Zákonný zástupce žáka je povinen průběžně spolupracovat s vychovatelkami a na výzvu se

       dostavit do ŠD k projednání závažných skutečností týkajících se chování žáka.

e)    Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních

       obtížích nebo jiných závažných skutečnostech.

f)     Zákonný zástupce žáka je povinen na začátku školního roku odevzdat řádně vyplněnou přihlášku

       dítěte do školní družiny. Jedná se zejména o jméno a příjmení, datum narození, zdravotní

       pojišťovnu a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je žák zdravotně

       postižen nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn;

       dále pak jméno a příjmení zákonného zástupce a telefonické spojení.

g)    Zákonní zástupci mohou vyzvedávat děti tak, aby nebyla narušena plánovaná činnost, po obědě

       do 13.00 hod, později průběžně od 14.30 hod. nejpozději do doby stanovené provozem ŠD.

      Z oddělení ŠD žák odchází jen na vyzvání vychovatelky, která žáka vyzve k odchodu až

      po zavolání rodičů telefonem (zvonky umístěny u hlavního vchodu družiny). Rodič čeká na svoje      

      dítě ve vestibulu školní družiny.  Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

h)   Vychovatelky seznámí zákonné zástupce žáků se zněním vnitřního řádu školní družiny,

      o poplatcích ve školní družině nebo se zákonný zástupce seznámí s úplným zněním  

      na internetových stránkách školy.

 

 

 

3.     Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

a)     Žáci školy dbají o dodržování základních pravidel slušného chování a pravidel slušné a zdvořilé   

       komunikace.

b)   Žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

 

 

III. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

1.     Docházka do školní družiny

 

a)     Žáci navštěvují školní družinu podle rozvrhu v přihlášce.

b)    Třídní učitelky předávají po skončení vyučování vychovatelkám žáky ŠD, a ty je odvádějí na oběd

       do školní jídelny. Po obědě žáci čekají na určeném místě a vychovatelky je postupně odvádějí

       do školní družiny. Třídní učitelka podá informace o veškerých změnách, které zasahují do provozu   

       ŠD/ změny rozvrhu, akce třídy, zrušení kroužků, nepřítomnost a odchod žáka po vyučování   

       nebo během něj/.  Při ranní družině přebírají žáky od zákonných zástupců vychovatelky.

c)     Svršky, obuv a věci na převlečení si žáci odkládají na své, určené místo v šatně školní družiny.

d)    Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně

       lze uvolnit žáka dříve jen na základě písemné žádosti, která musí obsahovat datum, hodinu

      odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Žáka v žádném případě   

       neuvolňujeme po telefonické domluvě.

e)     Písemná žádost na celý školní rok je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity ZUŠ,

       kroužky, aj. Za cestu žáka do kroužku, popřípadě zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

 

2.     Provoz a vnitřní režim školní družiny

 

a)     Školní družina je určena přednostně žákům přihlášeným k pravidelné denní docházce, pro žáky   

       1 stupně základní školy.

b)    Školní družina je otevřena pondělí až pátek, provoz ranní školní družiny je od 5.45 do 7:40 hodin

       - převládají činnosti odpočinkové a rekreační, stolní hry a hračky, četba dětských časopisů,

       rekreační kreslení, krátké rozcvičky, zpívání, soutěže a individuální činnost.

c)     Odpolední provoz školní družiny je od 10.40 do 16:00 hod., hlavní zaměření je na činnosti

       rekreační a zájmové. Příprava na vyučování probíhá hlavně formou didaktických her.

d)    Po obědě následuje hygiena, pobyt žáků venku, čtení dětských knih a časopisů, relaxace, besedy,

       poslech hudby, odpočinek, stolní, společenské a námětové hry, individuální výběr hraček.

e)     Od 13:00 do 14:30 hod. je každý den věnován jedné ze zájmových činností.

f)      Od 14:30 do 16:00 hod. opět převládají činnosti odpočinkové, rekreační a pobyt dětí venku.

g)     Oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

h)    Prostory ŠD jsou v samostatném pavilonu s vlastním vchodem a šatnou.

i)      Pro zájmové vzdělávání a výchovné činnosti máme k dispozici 4 místnosti, respirium, zahradu a

       hřiště.

j)     Kmenové místnosti ŠD jsou dobře materiálně vybaveny.

           

 

3.     Podmínky přihlašování a odhlašování žáků

 

a)  Školní družina je určena pro žáky 1. stupně přihlášených k pravidelné denní docházce. Při velkém       

      počtu zájemců jsou přednostně přijímáni žáci 1. až 3. ročníku a dojíždějící žáci ze spádových obcí.

b)  Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje

     vychovatelka příslušného oddělení.

c)   O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

d)  Pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání jsou  nejméně 4 dny v týdnu     

      po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců.

e)  Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí

     družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v

      přihlášce z druhé strany. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo

      pokud má žák odejít jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí    

      rodiče tuto skutečnost družině písemně. Změny odchodů v přihlášce mění pouze ve výjimečných      

      případech.

f)   Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

g)   V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáků s nepravidelnou docházkou.

h)  O ukončení vzdělávání ve ŠD smí požádat písemnou formou zákonný zástupce dítěte.  

 

 

4.     Podmínky pro žáky se SVP

 

      Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  úzce spolupracuje vychovatelka ŠD

      se školou. Je seznámena se závěry odborného vyšetření žáka. Vychovatelky uplatňují individuální   

      přístup. Žáci jsou zařazováni do všech částí zájmového vzdělávání. Cíle a záměry jsou pro všechny   

      žáky společné. V případě potřeby uplatňují plán pedagogické podpory nebo individuální

      vzdělávací plán.  Mimořádně nadaní žáci se mohou rozvíjet ve vhodných vzdělávacích aktivitách   

      školní družiny.

 

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

 

a)     Všechny osoby účastné na výchovně vzdělávacím procesu jsou povinny dodržovat pravidla

       bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob.

b)    Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních osob, neprodleně informovat

       vychovatelku o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní

       osoby, nebo jiné osoby, jehož byl přítomen.

c)     Je přísně zakázáno vylézat a vyklánět se z oken. Také je zakázáno cokoli vyhazovat a vylévat

       z oken nebo házet do oken. Větrání se provádí pouze za přítomnosti vychovatelky. Žáci nesmí stát

       na parapetních deskách, manipulovat se žaluziemi, vyklápět okna či otvírat díly oken, které jsou

       zajištěné zámkem.

d)    Žákům se nedoporučuje přinášet do školní družiny hodnotné předměty a větší obnosy peněz

       z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu ŠD nezodpovídá. Vyšší obnos peněz a cenné věci

       je nutné uložit u vychovatelky.

e)    Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu    

       určeném. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci byly bezpečně uložené, na nedostatky ihned

       upozorní vychovatelku.

f)      Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit vychovatelce.

g)      Při akcích mimo školu se žáci řídí školním řádem a pokyny vychovatelky. Při pohybu po městě a

       na komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu.

 

 

V.  OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

a)    Projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání    

       informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., jsou v prostorách školy a při všech

       školních aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu

       řádu a vnitřnímu řádu školní družiny. V případě takových projevů šikany škola postupuje

       v souladu se školním programem proti šikanování. Vždy je svolána výchovná komise, jsou   

       informování zákonní zástupci. Zároveň má škola ohlašovací povinnost vůči dalším institucím.  

b)   Žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, všech forem násilného  

       chování, rasismu či projevu kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat

       vychovatelku nebo vedení školy. 

d)   Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání, má

      právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení

      má právo na okamžitou pomoc a ochranu.  

 e)  Ve škole nelze tolerovat projevy směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti. 

 f)   Žák, který se stal svědkem užívání drog, alkoholu, násilného jednání, šikany nebo jiného

      ponižujícího jednání, má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, vychovatelce školní

     družiny, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy. 

 g/ Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví, bezpečnost

      nebo narušují dobré mravy.

 

 

 VI.       PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 

a)     Žáci jsou povinni se řídit pokyny vychovatelek nebo jiných zaměstnanců školy.

b)    Žáci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením školní družiny a se svěřenými hrami, hračkami a  

       pomůckami. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit vychovatelce.

c)     Žáci udržují prostory ŠD, své pracovní místo, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku,

       chrání majetek školy před poškozením.

d)    Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil,

       přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí zákonný zástupce žáka škole

       v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým

       zákonným zástupcem zjednat nápravu škody tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do

       původního stavu.

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 Vnitřní řád ŠD je umístěn na webových stránkách školy, žákům je k dispozici ve vestibulu školní družiny. Vychovatelka každého oddělení školní družiny seznámí žáky s plným zněním vnitřního řádu ŠD na začátku školního roku, stejně tak je povinností seznámit žáky s případnými změnami, ke kterým dojde v průběhu školního roku. Tuto informaci zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Vnitřní řád ŠD může být změněn či doplněn, pokud se ukáže nutnost takové změny nebo doplnění,

na základě návrhu pedagogické, případně školské rady.

 

 

 

Tento Vnitřní řád ŠD byl schválen pedagogickou radou dne 31. 08. 2016

 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016

 

 

Aktualizace Vnitřního řádu dne  1 .9. 2019

 

 

        Jana Madarová                                                                                 Ing. Jana Hýbková

vedoucí vychovatelka ŠD                                                                           ředitelka školy