Přijímání žáků k pravidelné docházce do školní družiny 

Oddělení školní družiny je naplňováno nejvýše do počtu 30 žáků.

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce.. K pravidelné docházce do družiny mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Žáci druhého stupně základní školy, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny se mohou zúčastnit jejích příležitostných výchovných, vzdělávacích a rekreačních činností.

O přijetí žáka k pravidelné docházce do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce žáka o rozsahu docházky žáka do družiny a způsobu jeho odchodu ze školní družiny.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

V družině je vedena tato dokumentace:

  • přihláška pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
  • přehled výchovně vzdělávací práce
  • docházkový sešit pro nepravidelnou docházku žáků

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině


Pro činnost ve školní družině platí ustanovení o BOZP uvedená ve Školním řádu základní školy. V případě, že družina využije pro svojí činnost odbornou učebnu (např. tělocvičnu, dílnu, školní hřiště, společenský sál), řídí se vnitřními řády těchto učeben. Žáci přihlášení k pravidelné docházce do ŠD jsou poučeni o BOZP na začátku své docházky do ŠD, záznam o poučení je uveden v Přehledu výchovné práce příslušného oddělení.