Aktuální dění

Jak je organizována činnost ve školní družině 

Školní družina realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Patří sem klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností - může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Provozní doba školní družiny:

Ranní provoz od 5.45 hodin do 7.50 hodin
Odpolední provoz od 10.40 hodin do 16.00 hodin. 

Odpolední program je časově rozdělen (podle zájmu žáků) do těchto částí: 

  • polední klid
  • zájmová činnost
  • pobyt venku (délku pobytu upravujeme podle počasí)
  • odpolední svačina
  • volné hry

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek, žáky předává ta paní učitelka, která je vyučovala poslední hodinu.