Rada rodičů šk. rok 2017/2018

V tomto článku naleznete Radu rodičů zvolených pro školní rok 2017/2018. Případné požadavky z řad rodičů předávejte Vašim třídním důvěrníkům k projednání v Radě rodičů na dalším zasedání.

 

Dne 21.9.2017 proběhly na základní škole v Kardašově Řečici třídní schůzky, kde byli z řad rodičů zvoleni zástupci jednotlivých tříd do Rady rodičů pro školní rok 2017/2018. 

Pro školní rok 2017/2018 má Rada rodičů toto složení:

Přehled kontaktů na jednotlivé zástupce tříd

Třída

Důvěrník

Mail

telefon

předseda

Milan Karas

milankaras71@gmail.com 602 160 861
I.A Martin Vaněk martinvanek75@seznam.cz 602 303 512
I.B

Jitka Kolářová

jitakol@seznam.cz 774 073 134

II.A

Radek Semotán tamaguci@seznam.cz 607 111 603

II.B

Petra Bínová

martasbina@seznam.cz 606 254 532

III.A

Václav Rejhons

vaclavrejhons@seznam.cz 723 381 819

III.B

Eliška Viturková

e.viturkova@seznam.cz 724286768

IV.A

Tomáš Neugebauer

tomas.neugebauer@gmail.com 602 609 444

IV.B

Jarmila Tourková

tourkova.j@seznam.cz 607 942 446

V.A

Alena Chalupková

a.chalupkova@seznam.cz 724 031 939

V.B

Petra Benešová petra.pokorna.benesova@seznam.cz 731 152 557

VI.

Vlasta Velíková

vlasta.velikova@seznam.cz 777 605 082

VII.

Jiří Rýpar

jirirypar@seznam.cz 602 432 155

VIII.

Milan Karas

milankaras71@gmail.com 602 160 861

IX.

Stanislava Martínková

stana.martinkova@seznam.cz 721 851 217

 

 


Zápis z jednání Rady rodičů z 21.9.2017

V dalším textu naleznete zápis z Rady rodičů v úvodu školního roku 2017/2018.

Zápis ze schůze Rady rodičů dne 21.9.2017

Obsahem tohoto zápisu je zasedání Rady rodičů pro školní rok 2017/2018.

 

Účast: omluven Jiří Rýpar

 

Schůzi zahájil předseda Rady sdružení, přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost Rady rodičů a přednesl program – body k projednání.

 

Program schůze:

 1. Volba předsedy
 2. Hospodaření minulého roku
 3. Schválení příspěvku za žáka
 4. Návrh rozpočtu pro tento školní rok
 5. Diskuse

Program schůze byl jednohlasně schválen.

 

 1. Volba předsedy – byl navržen jediný kandidát – Ing. Milan Karas a v hlasování byl schválen. Pro další školní rok je tedy zvolen do pozice předsedy Rady rodičů.
 2. Hospodaření minulého roku bylo předneseno a stav financí schválen. V případě zájmu kteréhokoliv z rodičů je k nahlednutí u účetní - paní Jany Karasové. 
 3. Příspěvek na jednoho žáka byl navržen ve výši 150,- Kč. V této výši byl schválen. O výběr této částky budou požádáni prostřednictvím ředitelky školy třídní učitelé a ti je po výběru od všech žáků předají ředitelce školy, která zabezpečí předání pokladní sdružení a to nejpozději do 30.11.2017.
 4. V základní škole je v tomto roce 284 žáků, což předpokládá finanční přínos do rozpočtu 42.600,- Kč. Při plánování čerpání rozpočtu sdružení bylo pracováno s částkou 94.051,25 Kč.  
 5. Bylo odsouhlaseno čerpání v následujícím členění:
 1. Lyžařský výcvik – žáci sedmé třídy – 12.000,-Kč na dopravu. 
 2. Snowboardový výcvik – příspěvek na permanentky – 5.000,-
 3. Školní výlety a exkurzní dny – 80.-Kč/žák tj. 22720,- Kč – čerpání dle skutečně zúčastněných žáků
 4. Reprezentace školy – 5.000,- Kč
 5. Projektové dny – 50,-Kč/žák tj. 14.200,-Kč
 6. Výtvarný materiál pro družinu – 2.000,-Kč
 7. Příspěvky na ocenění žáků – 5.000,- Kč. Ceny budou projednány s  předsedou Rady rodičů.

Další položky nebyly rozpočtovány, nicméně Rada rodičů se usnesla, že je možné čerpat další prostředky, které budou odpovídajícím způsobem odůvodněny a schváleny.

 1. V diskusi zazněly tyto otázky na vedení školy:
 1. Problém v 1.A - nezvladatelnost jednoho ze žáků - předeseno přítomné ředitelce školy - do okamžiku vydání zápisu nebyla doručena odpověď s řešením situace
 2. Požadavek na další pokračování obdoby kroužku "Chytré hlavičky", který v minulém školním roce vedla paní učitelka, která již není v pedagogickém sboru. Možnost založení bude sdělena ředitelkou školy a informace bude následně předána.

 

Další schůze bude svolána v případě potřeby.

Zapsal: Ing. Milan Karas