Podmínky pro naše žáky, pedagogy a ostatní pracovníky

V tomto článku Vám chceme v několika odstavcích představit podmínky pro výuku a práci v naší škole. Informace jsme rozdělili do několika částí, dle jejich obsahu. Informaci o historii školy získáte snadno z webu města Kardašova Řečice. Podívejte se do tohoto odkazu.

 

Prostorové a materiální podmínky

Materiálně-technické podmínky školy jsou v současné době velmi dobré. Školní areál tvoří čtyři vzájemně propojené budovy. V prostoru mezi školními budovami je umístěno hřiště s umělým povrchem. Žáci na 1. stupni mají velmi dobré podmínky pro výuku. Většina učeben 1. stupně je umístěna v nově vybudované přístavbě školy, jsou prostorné, světlé a pro žáky podnětné. Vynikající podmínky pro výuku získali žáci na 2. stupni. Díky provedené rekonstrukci budovy 2. stupně byly kompletně opraveny všechny kmenové a odborné učebny. Proběhla výměna podlah, osvětlení i žákovského nábytku. Odborné učebny byly na špičkové úrovni vybaveny novou didaktickou technikou. Škola získala novou odbornou učebnu informatiky, fyziky a chemie a informační centrum pro samostatnou studijní činnost žáků. V každé učebně je instalována interaktivní tabule včetně potřebné audiovizuální techniky. Velmi dobré podmínky poskytují odborné učebny pro výuku esteticko- výchovných předmětů - hudební a výtvarné výchovy. Pro vyučování technických činností a prací v domácnosti jsou k dispozici školní dílna a cvičná kuchyně. V rámci rekonstrukce školy bylo vybavení těchto učeben obměněno a modernizováno.

Žáci na 1. stupni mohou využívat druhou učebnu informatiky, která je vybavena staršími pracovními stanicemi dodanými v rámci celostátního programu INDOŠ. Další počítače jsou umístěny v ředitelně, v kabinetech, v mateřské škole, ve školní družině a ve školní jídelně. Učitelé mohou pro přípravu na vyučování využívat počítače umístěné v kabinetech a v informačním centru. HW vybavení školy umožňuje ukládat, skenovat a tisknout výsledky práce na počítačích. K dispozici je potřebné SW vybavení - textové, tabulkové a grafické editory, řada různých výukových programů. Škola je v potřebném rozsahu vybavena prezentační a kopírovací technikou. Součástí činnosti žáků ve vyučování je využívání nové žákovské knihovny, svojí odbornou knihovnu mají též učitelé. V žákovské a učitelské knihovně je v současné době asi 4 000 knih.

Tělesná výchova je vyučována v prostorné tělocvičně a na školním hřišti. Hřiště slouží také pohybovým aktivitám žáků o přestávkách mimo zimní měsíce. V tělocvičně a na hřišti probíhají v odpoledních hodinách zájmové sportovní aktivity žáků školy. Další možnosti sportovního vyžití poskytuje školní posilovna, která byla nově vybavena ze získaných prostředků programu na pohybové aktivity. V rámci rekonstrukce bylo v areálu školy vybudováno nové doskočiště s rozběhovou dráhou pro skok daleký a vržiště s dopadovou plochou pro vrh koulí.

Vybavení školy učebnicemi, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem a zařízením pro specifické činnosti v jednotlivých předmětech odpovídá potřebám výuky, dle finančních možností je dále doplňováno.

Několik snímků z nově opravené budovy školy:

 

Podmínky pro naše žáky, pedagogy a ostatní pracovníky

Podmínky pro naše žáky, pedagogy a ostatní pracovníky

Podmínky pro naše žáky, pedagogy a ostatní pracovníky

 

 

Hygienické podmínky

Pro dodržování pitného režimu žáků je ve škole zajištěno podávání čaje a výdej mléčných výrobků a ovoce a zeleniny z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Rozvrh vyučování a zařazení přestávek respektují psychohygienické zásady výuky. Žáci z 1. i 2. stupně se mohou v době přestávek věnovat pohybovým aktivitám na školním hřišti.

Škola poskytuje žákům dobré podmínky pro dodržování osobní hygieny. Na sociálních zařízeních a ve školní jídelně lze použít tekoucí studenou i teplou vodu, v prostoru tělocvičny jsou instalovány sprchy. K převlékání a přezouvání mají žáci k dispozici vhodné šatny. V prostorách školy je udržována čistota a pořádek.

 

 

 

Ostatní aktivity školy

 • Žáci se zúčastňují řady vědomostních, literárních, recitačních, výtvarných a sportovních soutěží organizovaných školou, DDM v Jindřichově Hradci a jinými subjekty.
 • Vycházejícím žákům je vyučujícími poskytována pomoc při jejich přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.
 • Škola provádí pravidelné testování schopností, vědomostí a dovedností žáků formou testů (SCIO, CERMAT, KALIBRO), které jsou zpracovávány a vyhodnocovány specializovanými pracovišti.
 • Pro žáky s vývojovými poruchami učení je zajištěna náprava vývojových poruch, která je vedena odborně proškolenými pracovnicemi. Pro tyto žáky jsou na základě doporučení odborníků zpracovány individuální vzdělávací programy, které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány.
 • Pro žáky s prospěchovými problémy škola organizuje doučování.
 • Každý žák má možnost navštěvovat některý ze zájmových kroužků, kterých ve škole pracuje velký počet. Kroužky vedou převážně učitelé základní školy, některé jsou organizovány jinými subjekty a jednotlivci.
 • Učitelé ZUŠ Jindřichův Hradec vyučují žáky naší školy hře na hudební nástroje.
 • Nezastupitelnou roli ve výchově žáků hraje školní družina. O umístění žáků v družině je mezi rodiči velký zájem. Běžnou součástí práce školní družiny je zájmová činnost žáků.
 • Ve 3. a 4.ročníku je v rámci tělesné výchovy organizována výuka plavání.
 • Žáci 7. ročníku se zúčastňují lyžařských výcvikových zájezdů, pro zájemce je organizován kurz snowboardingu.
 • V rámci výuky jednotlivých předmětů probíhají četné exkurze tematicky zaměřené na poznávací stránku učiva.
 • Školní výlety jsou orientovány na doplnění výuky z různých předmětů
 • Během školního roku se žáci zúčastňují řady kulturních, výchovných a vzdělávacích představení, koncertů, přednášek a besed. Mnohé z těchto pořadů jsou orientovány k environmentální výchově, výchově k volbě povolání, prevenci sociálně patologických jevů, výchově ke zdraví aj.