Školní vzdělávací program

 

  

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

„STONOŽKA“

 

KARDAŠOVA ŘEČICE

 

 

 

 

 

Platnost od 1.9.2015 do 31.8.2018

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

1  Identifikační údaje …………………………………………………………...3

2  Obecná charakteristika  školy………………………………………………4

    2.1  Historie…………………………………………………………………..4

    2.2  Současnost………………………………………………………………5

3  Podmínky vzdělávání…………………………………………………………7

    3.1  Věcné podmínky…………………………………....................................7

    3.2  Životospráva……………………………………………………………...8

    3.3  Psychosociální podmínky………………………………………………..8

    3.4  Organizace denního provozu…………………………………………....9

    3.5  Řízení mateřské školy…………………………………………………...10

    3.6  Personální zajištění……………………………………………………....11

    3.7  Spolupráce MŠ…………………………………………………………..12

    3.8  Nabídka naší MŠ………………………………………………………....13

4  Organizace vzdělávání………………………………………………………..14

5  Charakteristika vzdělávacího programu……………………………………..15

    5.1  Motto ŠVP………………………………………………………………...15

    5.2  Vize naší školy.…………………………………………………………...16

    5.3  Naše záměry vyplývající z motta ŠVP…………………………………...17

6 Vzdělávací obsah………………………………………………………….......21                             

    6.1  Máme nové kamarády…………………………………………………....21

    6.2  Přiletěl k nám podzim………………………………………………….....23

    6.3  Těšíme se na Vánoce…………………………………………………....26

    6.4  Čarovná zima……………………………………………………………..28

    6.5  Pohádková zima……………………………………………………….....31

    6.6  S březnem zelená se vrací……………………………………………….34

    6.7  Houpej dál sluníčko v náručí………………………………………….......36

    6.8  Prázdniny klepou na dveře………………………………………….........37

7 Dílčí projekty………………………………………………………………........43                                            

   7.1 Aerobik………….………………………………………………….............43

   7.2  Hudebně-pohybové vyžití...………………………………………….…....43

   7.3 Předplavecký výcvik…………………………………………………….....44

   7.4 Logopedická prevence……..……………………………………………..45

   7.5 Enviromentální výchova…………………………………………………...45

8 Evaluační systém……………………………………………………………..... 46

 

 

 

 

 

1.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

KARDAŠOVA ŘEČICE

 

ředitelka: Ing. Jana Hýbková

 

pracoviště

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Lomnického 607, Kardašova Řečice

 

vedoucí učitelka: Bc. Jana Jandová

                                   

Kontaktní adresy:

Základní škola Kardašova Řečice                     Mateřská škola Kardašova Řečice

 Školní 4                                                                  Lomnického 607                                                                   

378 21 Kardašova Řečice                                  378 21 Kardašova Řečice

IČ:70984492                                                          tel.:384 383 034, 734 200 926

DIČ:CZ70984492                                                 http://www.zskrecice.cz

REZIDO: 650035593                                          E-mail: stonozka@outlook.cz

tel.: 384 383 077, 734 200 924

http://www.zskrecice.cz                     

E-mail – ředitelka:  reditelka@zskrecice.cz

 

Zřizovatel:

Město Kardašova Řečice

nám. Jaromíra Hrubého 6

378 21 Kardašova Řečice

tel.: 384 383 031

 

2.

Obecná charakteristika  školy

 

2.1 Historie

 

 

     Mateřská škola v Kardašově Řečici byla otevřena dnem 15.10.1945 v budově bývalé pomocné třídy ve Školní ulici. Ve školní kronice se můžeme dočíst, že na školní rok 1945/46 bylo zapsáno 36 dětí. Byla zde zaměstnána jedna učitelka a její pomocnice. O rok později přibyla k dětem ještě jedna paní učitelka. Až do roku 1949 počet zapsaných dětí neustále klesal. V Kardašově Řečici byla totiž v provozu ještě Klášterní mateřská škola, která se těšila velké oblibě ze strany místního občanstva. Většina dětí tedy chodila tam a v mateřské škole jich bylo zapsáno sotva 12. Děti mělo přilákat zavedení celodenního provozu, podávání svačin a hraní maňáskového divadla. V červnu 1950 bylo na další školní rok zapsáno 43 dětí. Mateřská škola se rozrostla o jednu třídu, kterou pomohl vybudovat nár. pod. Delta.

 

      V roce 1974 bylo na MNV jednáno o výstavbě nové mateřské školy. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o umístění v mat. škole, rozhoduje o umístění MNV – školní komise. Na školní rok bylo zapsáno 56 dětí.

 

      V nové mateřské škole byl zahájen provoz 1.ledna 1982. Byla postavena v tzv. „Akci Z“, což znamená, že byla postavena brigádnicky. Prací se účastnily rodiče i prarodiče budoucích školáčků a přijetí do nové mateřské školy bylo podmíněno určitým počtem zdarma odpracovaných hodin. Finančními prostředky přispěly i tehdejší místní podniky – JZD, Státní lesy, Státní rybářství, KOH-I-NOOR a každý z těchto podniků měl v mateřské škole přidělen určitý počet míst pro děti svých zaměstnanců. Nová mateřská škola byla postavena pro 135 dětí ve věku 2 – 6 let a i tato kapacita byla nedostačující. Ve čtyřech třídách bylo i po 35 dětech. O děti pečovalo 8 učitelek, 2 kuchařky, vedoucí stravovny a 4 uklízečky. Ředitelkou v té době byla Růžena Císařová, která měla i velké zásluhy na shánění materiálů pro stavbu i zařízení prostor nové mateřské školy. 

 

       Po roce 1992 ale začalo dětí ubývat. Nejdříve byla tato změna pozitivní, třídy nebyly přeplněné, ale postupně už se nedařilo naplnit všechny 4 třídy. Nejprve ubyla jedna třída, která se začala používat jako tělocvična. Později už byly obsazeny už jen dvě třídy. Další volné oddělení bylo využito jako městská knihovna. Posléze začalo ale dětí zase přibývat a tělocvična se opět proměnila ve fungující třídu.

 

 

2.2 Současnost

 

    Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní školya a Mateřská škola Kardašova Řečice od 1.1.2004. Je spádovou školou pro 9 obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady. Je dvoupavilonová. V každém pavilonu jsou dvě třídy.

 

     Součástí školy je hospodářská budova, propojena s pavilony spojovací chodbou. V hospodářské budově je školní kuchyně, prádelna a sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

     Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je velká herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatna jak pro děti, tak pro zaměstnance.

 

     Kapacita školy je 105 dětí,. Z důvodu poklesu přihlášených dětí na školní rok 2015/2016 (byly přijaty i dvouleté děti) došlo k vytvoření třídy ,,Dráček“ jen z předškoláků.  Ostatní děti jsou rozděleny do částečně smíšených tříd „Ovečky“, „Míček“, „Sluníčko“. Všechny třídy jsou s celodenním provozem. O děti se stará 8 kvalifikovaných pedagogických pracovnic ( 7 učitelek a 1 asistentka pedagoga), 6 správních  zaměstnankyň (vedoucí kuchyně, 2 kuchařky, školnice, 2 uklizečky).

 

     Ze získaných grantů se podařilo v roce 2006 obnovit prvky na školní zahradě, v roce 2007 vybudovat parkoviště a v roce 2008 zajistit kompletní výměnu oken a celkové zateplení budovy. V rámci rekonstrukce byla vyměněna dlažba na chodnících a upravena přední část zahrad. Ve školním roce 2009/2010 byl získán grant na výměnu dětských stolů a židlí, další grant z Mikroregionu Řečicko pomohl dovybavit školní zahradu dřevěnými prvky.  Z grantu Jihočeského kraje za spoluúčasti Města Kardašova Řečice se podařila vybavit take v roce  2011 školní kuchyni konvektomatem a varným centrem. V roce 2012  byla třída  Sluníčko” zařízena stoly, židlemi a novými šatnami. V roce 2013 došlo k navýšení počtu sociálních zařízení z důvodu končící výjimky, která byla udělena na kapacitu mateřské školy 105 dětí. V každé umývárně a na WC přibylo pro děti jedno umyvadlo a jeden záchod. Byly vyměněny z bezpečnostních důvodu ve všech umývárnách sprchové vaničky za sprchové kouty, které nyní vyhovují svou dostupností dětem, ale i bezpečnému pohybu v umývárnách. Došlo k  zabezpečení budovy. Všechny třídy byly vybaveny video telefony. Z grantu  Mikroregionu Řečicko, byl financován nábytek do koupelen. Dále  do každé třídy na začátku září 2013 přibyl jeden stůl a šest židlí, které jsou využívány nejstaršími dětmi. Nové šatny přibyly do tříd „Ovečky“, „Míček“a „Dráček“. Zapojením do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 byly získány prostředky na koupi pomůcek pro rozvoj sluchu, hrubé a jemné motoriky. Náš zřizovatel investoval v roce 2014 do zahrady MŠ. Došlo k výměně betonových chodníků, k vybudování nových pískovišť, k úpravě zatravněných ploch a k vyrovnání dlažby v altáncích. Zadní část zahrady, byla opatřena novým oplocením. Byly umístěny nové herní sportovní prvky „Pyramida“ a trampolína.

 

 

3.

Podmínky vzdělávání

 

3.1 Věcné podmínky

 

     V současné době využívá mateřská škola celou rozlehlou zahradu. Prostory zahrady plně vyhovují jak skupinové, tak individuální činnosti dětí. Jsou zde pískoviště, hřiště na fotbal, malé dopravní hřiště, altány a přístřešky, velké terasy. Zahradu využíváme celoročně. Sáňkovat mohou děti na uměle vybudovaném kopci. V roce 2010 byla zahrada doplněna novými prvky financovanými z grantu Mikroregionu Řečicko. I v dalším období jsou odstraňovány zahradní prvky, které nevyhovují současným bezpečnostním normám, a nahrazujeme je novými.

 

     Třídy jsou velké a světlé, děti mají možnost výběru z dostatečného množství hraček, pomůcek a výtvarného materiálu. Každoročně nabídku doplňujeme. Nabízíme dětem jak nové hry, stavebnice, tak nové materiály.

     Velmi dobře je škola vybavena tělovýchovným náčiním i nářadím, které využíváme s dětmi během celého dne (tělovýchovná sestava, trampolína, provazová stěna, ribstole, žíněnky).

 

     Nevyhovující, jak po stránce hygienické, estetické a funkční je v současné době zařízení tříd (osvětlení, skříňky a učitelské stoly, lehátka,). V plánu vedení školy je postupná modernizace tříd, využít možnosti nabízených dotačních titulů, finanční podpory zřizovatele (Městský úřad). Doposud se uskutečnila výměna lin a koberců, vodovodních baterií, sprchových koutů, modernizace školní kuchyně, vybudování parkoviště u školy a došlo k zateplení, výměně oken ze státního grantu, k zabezpečení budovy a k obnově zahrady.

 

 

 

3.2 Životospráva

 

     Škola má vlastní kuchyni vybavenou podle evropských norem. Skladba jídel je       vyvážená, děti mají dostatek ovoce a zeleniny, mléka, celozrnných výrobků, ryb i luštěnin. Spotřební koš je důsledně sledován. Dbáme na dodržování pitného režimu.

 

     Školní jídelna nemůže připravovat diety, protože nemá dietní sestru, kuchařka není na výrobu diet proškolena, nemá normy na výrobu diet. 

Školní jídelna může jídla pouze upravovat pro alergické děti, které nesmí požívat určitý druh potravin. Od rodičů je v tomto případě vyžadováno lékařské potvrzení o alergii dítěte a spolupráce. 

 

     Děti vedeme k samostatnosti při stolování, osvědčily se průběžné svačiny. Při obědě je dětem polévka nalévána. Pro druhé jídlo si chodí a určují si samy velikost porce. Použité nádobí samostatně odnášejí na určené místo. Pokud některé jídlo dítě nezná a odmítá je, nenutíme je, ale opakovaným ochutnáváním si na ně zvyká.

 

     Během dne děti střídají činnosti. Prostory tříd i zahrady umožňují jak aktivní pohyb, tak klid a odpočinek.

 

     V odpoledních hodinách děti odpočívají ve všech třídách, na vlastním lehátku označeném značkou. Mohou mít na lehátku svojí nebo půjčenou plyšovou hračku. Před usnutím poslouchají většinou čtenou pohádku. Nespavé děti mohou po určité době vstát a věnovat se připravené klidové činnosti.

 

3.3 Psychosociální podmínky

 

     V naší škole vládne přátelská atmosféra mezi dětmi, učitelkami i provozním personálem. Umožňujeme adaptaci nově příchozím dětem – hra na zahradě školy v dopoledních i odpoledních hodinách, návštěva divadla a ostatních akcí pořádaných MŠ, zapojení dětí do dopoledních činností. Nové děti se adaptují na nové prostředí poměrně rychle, velmi dobře funguje spolupráce učitelek a rodičů. Snažíme se respektovat individualitu dětí, neomezovat jejich volnost a osobní svobodu. Děti se učí dodržovat pravidla, na kterých se společně domluvíme.

 

     Učitelky reagují na momentální potřeby a zájmy dětí, denní program uzpůsobí těmto zájmům.

 

3.4 Organizace denního provozu

 

     Provoz školy je od 6.00 do 16.00 hodin. Děti z celé školy se scházejí ve třídě „Ovečky“. Do svých tříd je odvádí paní učitelka v 7.00 hod. Dle domluvy je možné přivádět i odvádět dítě z MŠ podle potřeby rodičů. Jinak je čas scházení do 8.30 hod. Povinností rodičů je předat dítě učitelce.

 

Dopolední činnosti – Volná hra je pro děti prostorem pro individuální i kolektivní činnosti. Děti mají v nabídce velkou škálu hraček, her, mohou využít celou řadu koutků, rozvinout fantazii při stavbě nových zákoutí, konstruování výrobků, mají možnost výtvarného projevu.

 

Během volné hry je zařazena průběžná svačina, v době od 8.00 do 9.00 hod.

 

     V průběhu dopoledne a po obědě je dětem věnována logopedická péče, provádí ji učitelky, které absolvovaly logopedický kurz, individuálně, bez rodičů, ale po dohodě s nimi.

 

     Jednou týdně během dopoledne navštěvují starší děti hudebně pohybové vyžití. Výtvarné tvoření , aerobik a logopedické chvilky děti navštěvují v odpoledních hodinách.

 

     Tělovýchovné chvilky zařazujeme podle potřeby a podle programu dne.

 

     Řízená činnost, kterou provádějí děti společně a je směřována k plnění nějakého vzdělávacího cíle je zařazována po ukončení svačiny. Děti nejsou do činnosti nuceny. Využíváme vhodné motivace, prožitkového učení, dramatické výchovy, využíváme pozorování při pobytu venku. Ten organizujeme od 9.30 do 11.30 hod. tak, aby měly děti dostatek pohybového vyžití (pokud počasí dovolí tak na zahradě MŠ), aby se děti seznamovaly s okolím školy a města. Snažíme se zajistit bezpečnost dětí (reflexní vesty), vytváříme u nich povědomí o ochraně zdraví (nebezpečný terén, nežádoucí chování, déšť, mráz, silný vítr).

 

Stravování – Doba oběda je od 11.45 do 12.45 hod. Obědváme společně, děti vedeme k dodržování hygienických zásad (mytí rukou, čistota ubrousku), k samostatnosti při jídle, používání příboru, úklid nádobí.

Respektujeme návyky dětí, spolupracujeme s rodiči při zvykání na dětem neznámá jídla.

 

Odpolední činnosti – Po obědě se část dětí rozchází domů, ostatní odpočívají nebo využijí činností ve třídě pro nespavé děti. Doba odpočinku trvá do 14.30 hod.

Odpolední svačina, podávaná ve 14.45 hod, je společná. Po ní si děti volí buď činnosti u stolků nebo v herně. V případě pěkného počasí se odpolední činnosti odehrávají na zahradě MŠ.

Jednou týdně mohou děti navštěvovat nadstandardní aktivity  hudebně- pohybové vyžití, aerobik, výtvarné tvoření, logopedické chvilky.

 

3.5 Řízení mateřské školy

         

           Mateřskou školu řídí ředitelka právního subjektu Základní škola a mateřská škola Kardašova Řečice , vedením MŠ je pověřena vedoucí učitelka. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny – pracovní náplně, pracovní a vnitřní řád. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř i navenek mateřské školy. Ředitelka vytváří prostředí vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje zaměstnance do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor, podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodování o otázkách školního programu. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ona i ostatní zaměstnanci se podílejí na spolupráci s rodiči dle potřeb školy a plánovaných akcí. Všechny učitelky spolupracují a snaží se ke spolupráci přivést i rodiče.

 

     Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Z výsledů kontrolních a evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další chod a práci MŠ. Týmovou práci vnímáme jako nezbytnou podmínku naplňování cílů RVP PV. Všichni pracovníci jsou vedeni k uvědomění, že o tom jak se bude dítě v MŠ cítit rozhoduje kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se na vzdělávání podílejí.

 

3.6 Personální zajištění

 

      V mateřské škole pracuje 8 pedagogických pracovnic s odbornou kvalifikací.

 Ve třech třídách pečují o děti dvě učitelky. Ve čtvrté třídě učitelce pomáhá asistentka pedagoga.

 

      Učitelky využívají různé formy DVPP, jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic.

      Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Pedagogické pracovnice usilují o další profesní růst prohlubováním své kvalifikace. Učitelky jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery.

 Rozvrh přímé pedagogické páce všech pracovnic je řešen tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče všem dětem v průběhu celého dne. Specializace jednotlivých pedagogických pracovnic je využita při hlavní výuce, i jako doplňkový program (nadstandardní aktivity, tvořeníčka, speciální akce). Všechny záměry a cíle jsou realizovány vlastním pedagogickým týmem.

      Učitelky vypracovávají na třídách TVP, které vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV.

     K MŠ náleží provozní zaměstnanci – vedoucí školní jídelny, kuchařky, školnice, a uklízečky. Úklid provádí a o pořádek a čistotu na pracovišti se stará školnice a dvě uklízečky.

 Stravování dětí a zaměstnanců je zajištěno vlastní kuchyní s kuchařkou. Agendu stravování zpracovává  - vedoucí stravování. Ostatní agendu účetnictví zpracovává kvalifikovaná účetní.

 

 

Pedagogické pracovnice a jejich funkce:

 

Bc. Jana Jandová                                                       zástupkyně pro MŠ, třída „Míček“

Zdeňka Müllerová                                                     učitelka MŠ, třída „Míček“

Bc.Dagmar Semerádová                                           učitelka MŠ, třída „Sluníčko“

Marie Hejdová                                                          asistentka pedagoga, třída „Sluníčko“

Vlasta Janoušková                                                     učitelka MŠ, třída „Dráček“

Soňa Medková                                                          učitelka MŠ, třída „Dráček“

Jana Dvořáková                                                         učitelka MŠ, třída „Ovečky“

Vladislava Smolíková                                               učitelka MŠ, třída „Ovečky“

 

Správní zaměstnanci:

  

Hana Havlová                                                           vedoucí školní kuchyně

Stanislava Kubíčková                                               vedoucí kuchařka

Alena Bouzková                                                       kuchařka

Jitka Sedláčková                                                      školnice

Jana Šimicová                                                          uklízečka

Lucie Vránková                                                         uklízečka

       pomocná kuchařka

 

3.7 Spolupráce MŠ

 

Spolupráce s rodiči

 • každodenní setkávání s rodiči
 • nástěnky, fotodokumentace
 • třídní schůzky – dvakrát ročně - 1. týden v září

                                        -  podle potřeby – 2. polovina roku

 • zapojení rodičů do dění v MŠ (příprava masek, pomoc na výletě, závěrečné spaní ve školce)
 • ukázky přímé práce s dětmi – jedenkrát do roka v každé třídě
 • besídka MŠ – zahradní slavnost
 • sponzorská, brigádnická činnost

                               

Další spolupráce

 • spolupráce se zřizovatelem – městský úřad – pomocné práce, úklid zahrady, drobné opravy
 • se ZŠ – návštěva  prvňáků v MŠ, společná div. představení, kulturní vystoupení, příspěvky do školního časopisu Šadrak, přípravné oddělení pro budoucí prvňáky
 • s městskou knihovnou – besedy pro jednotlivé třídy
 • se záchrannými sbory – exkurse, besedy
 • s občanským sdružením Proutek – výroba sponzorských dárků
 • s PPP – beseda s ředitelkou před zápisem do ZŠ
 • s SPC – spolupráce při začleňování integrovaných dětí
 • s SPOZ – Vítání občánků, vystoupení na jeho akcích

 

3.6 Nabídka naší MŠ

 

* systematická příprava dětí pro život, pro vstup do základní školy 

   vychází z úkolů a cílů Rámcového programu pro předškolní

   vzdělávání

* formy práce při kterých děti spolupracují, učení na základě prožitku,

   prvky dramatické výchovy

* logopedickou péči pro děti se špatnou výslovností

* dlouhodobé vycházky – výlov rybníka, vycházky do lesa

* divadelní představení v prostorách MŠ

* vystoupení pro rodiče na zahradě MŠ

* různé akce MŠ – Mikulášská besídka, vánoční besídka, karneval, 

  společná tvořivá odpoledne s rodiči, „vynášení paní zimy“, stavění

  máje, dopoledne  ke Dni dětí, výlety rodičů a dětí, besedy v městské

  knihovně, závěrečné spaní předškoláků

* předvánoční návštěva Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci

* návštěva Hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci

* návštěva Policie ČR s psovodem  v MŠ

* návštěva dopravního hřiště v Jindřichově Hradci

* výlet na konci školního roku

* slavnostní rozloučení s „předškoláky“na Městském úřadě

* předplavecký výcvik v Jindřichově Hradci – absolvují jej všechny

   děti ve dvou výukových cyklech, v 2. pol. šk. roku

* výtvarné tvoření

* aerobik

*  hudebě – pohybové vyžití

* angličtina

* integraci dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním 

  postižením, jak mentálním, tak zdravotním. Integrace je možná ve

  všech třídách, potřebná je spolupráce s rodiči, s logopedem, s SPC.  Dále  

  spolupracujeme s PPP, s pediatrem, popřípadě s odborným lékařem.

* integraci dětí cizinců a plné respektování osobnosti dítěte a

  kulturního i jazykového prostředí

 

 

 

 

 

 

 

4.

Organizace vzdělávání

 

     Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a kritérii pro přijímání dětí.

      Děti jsou rozděleny do čtyř celodenních tříd dle přání rodičů. Tři třídy jsou částečně smíšené, ve čtvrté třídě „Dráček“ jsou jen předškolní děti ve věku 5-7 let. Ve třídě „Sluníčko jsou děti ve věku 4-7 let a ve třídách „Ovečky“ a „Míček“ jsou děti ve věku 2-5 let .Třídy se naplňují do počtu 26, 16, 26, 25 dětí, na základě udělené  výjimky z počtu dětí stanovených § 2 vyhlášky č.14/2004 Sb,

     Vzdělávání dětí je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou, jak v spontánních, tak v řízených aktivitách. Upřednostňujeme zejména ty formy vzdělávání, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, aktivní účasti dítěte, prožitkovém učení a hře, zpravidla individuálně a ve skupinách. Dbáme na to, aby byl vyvážen poměr spontánních a řízených aktivit.
    

    Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Vychází ze zájmu, hravosti, dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Postupně se snažíme omezovat předávání hotových poznatků.
     

     Formy vzdělávání: pohybové aktivity, pohybové a volné hry, simulační a námětové hry na něco a na někoho,, Kimovy hry ,smyslové hry, konstruktivní hry, pohybové hry s pravidly, dramatické hry, jazykové hry a cvičení, hry ve dvojici, a komunikativní kruhy ,diskuse, skupinové činnosti, psychomotorická cvičení, práce s přírodním materiálem, výtvarné, pracovní hudební a dramatické činnosti a recitace, tvořivé činnosti, tělovýchovní činnost a experimentace s materiály. Metody pokusu, omylu, pozorování, demonstrativního předvádění, rozhovoru, popisu.Učení není rozškatulkováno, vše spolu navzájem souvisí. Důraz klademe na vnitřní motivaci, která vyúsťuje v činnost, již dítě samo podněcuje i řídí. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.

V průběhu roku organizujeme nadstandardní aktivity, které naplňují záměry vzdělávání.
 

     Vzdělávání ve všech třídách je zaměřeno na prosociální učení, logopedickou prevenci, enviromentální výchovu a na výchovu ke zdravému životnímu stylu.


Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

     Při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se zaměřujeme na práci se skupinou a na individuální přístup ke každému z dětí. Tito děti jsou vzdělávány  podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou zpracovány na základě školního vzdělávacího programu. Vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb dětí. Upravují obsach, formy a podmínky vzdělávání. Nutnou podmínkou je všestranná spolupráce všech vyučujících a ostatních pedagogických pracovníků podílejících se na vzdělání. IVP sestavují třídní učitelky na základě doporučení SPC, případně dalších odborníků. Na sestavení plánu se rovněž podílí asistent pedagoga a rodiče. IVP schvaluje ředitel školy. IVP je vždy v pololetí a na konci školního roku vyhodnocován a případně měněn, aby co nejvíce vystihoval žákovy potřeby.

     Pro rozvoj dětí s odkladem školní docházky jsou též vypracovávány  ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou individuální vzdělávací plány.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Charakteristika vzdělávacího programu

 

 

5.1 Motto školního vzdělávacího programu

„Je nám spolu dobře“

 

 

      Školní vzdělávací program „Stonožka“ je společnou prací všech učitelek. Při jeho zpracování jsme vycházely z rámcových cílů a kompetencí daných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

 

          Do programu je zakomponován povinný obsah pěti integračních oblastí,  

     které zohledňují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení.

Specifické vzdělávací cíle z těchto pěti oblastí jsou označeny jako páry barevných botiček - které pomáhají nejen stonožce, ale i nám se vydat na cestu, po níž doprovázíme děti. Snažíme se o to, aby naše všechny každodenní činnosti se vyváženě prolínaly všemi oblastmi vzdělávání a tím docílíme, aby naše stonožka každý den byla obuta do všech párů botiček.

 

Barevné botičky – oblasti vzdělávání

Modré botičky – Dítě a jeho tělo

Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

Červené botičky – Dítě a ten druhý

Žluté botičky – Dítě a společnost

Zelené botičky –Dítě a svět

 

5.2 Vize naší školy

 

Filozofie naší MŠ je vyjádřena mottem našeho programu

 

 

  „Je nám spolu dobře“

 

     Naším přáním je, aby dětem bylo spolu dobře nejen v naší MŠ, ale i v dalším životě. Protože předškolní období má samostatnou a svébytnou existenci důležitou pro další období. Proto nechceme propást toto důležité období a  chceme se spolu s rodiči zaměřit na zdravý rozvoj dětí. Výchova ke zdravému způsobu života je základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy jako je agresivita, nekázeň, nesnášenlivost, neschopnost řešit problémy, stres, frustrace, dochází i ke sebepoškozování dětí. Důsledkem je poté náchylnost ke zneužívání medikamentů, drog, alkoholu, šikana, násilí vandalismus, xenofobie, apod.

 

      Právě ve vytvořených věkově smíšených třídách chceme přirozeně dosáhnout prosociálního chování a přispět k sociálnímu zrání dětí. Vidět děti šťastné a spokojené v naší velké rodině, kde si mohou hrát, poznávat mnoho nových věcí, kde je velký kamarád nablízku a pomůže, kde paní učitelka pohladí, pofouká bolístku na těle i na duši, to je náš veliký úkol. Zajistit zdravé prospívání a rozvoj každého dítěte, jeho učení a společenskou kultivaci. Do naší veliké rodiny může přibýt i kamarád se zdravotním postižením. Děti se ho naučí respektovat, pomáhat mu, spolupracovat s ním. Aby až jednou dorostou se uměly projevovat jednoduchou lidskou laskavostí a pozorností, aby se uměly vcítit do druhého, spolupracovat, pomáhat druhým a konat náhodné dobré skutky. Viděly svět jinak než jen v materiální podobě a zůstal v nich pocit trvalé radosti a štěstí, jako pocit samostatnosti a základ schopnosti se rozhodovat.

A nádherná příroda kolem naší školky? Louky, lesy, rybníky, farma. 

     Využijme těchto možností, abychom vedly děti k vnímání a sounáležitosti   s přírodou, aby ji dokázaly chránit a pomáhaly při jejím zachování.

 

5.3 Naše záměry vyplývající z motta ŠVP

 

 

Rozvíjet prosociální chování a zdravý způsob života:

-    Navozovat otevřený a oboustranně prospěšný vztah s rodiči a tím vytvořit  pohodové a otevřené klima (tj. chovat se k rodičům přátelsky, radit se a spolupracovat při výchově a rozvoji osobnosti dítěte).

    

-    Společně s dětmi si vytvořit a osvojit smysluplná pravidla a hledat přirozené důsledky  (tj. demonstrativně dodržovat a připomínat).

 

-   Chovat se empaticky, vstřícně a vzájemným sdílením posilovat pocit sounáležitosti mezi dětmi (tj. dívat se dítěti do očí, pohladit, pochovat a reagovat na jeho podněty, rozvíjet a potvrzovat, že rozumíme, chápeme jeho pocity).

          

-    Znát individuální potřeby jednotlivých dětí a vytvářet podmínky tak, aby se cítily všechny dobře (tj.snažit se najít pro každé dítě chviličku, naslouchat a zajímat se o to co dítě baví co má rádo).

  

-    Učit děti vyznat se ve svých emocích, ale i v emocích ostatních lidí  a tím být empatičtí (neukrývat před dětmi své  emoce, emoce dětí nepopírat, ale pojmenovat, ve hrách a v dramatizacích pohádek se učit emoce rozpoznávat, poukázat na souvislost mezi pocity a chováním).

 

-    Učit děti odhadnout důsledek, jaký může mít který čin (tj.nechat působit přirozený důsledek ,být pravdivý a mluvit o opatřeních proti působení některých přirozených důsledků).

 

-    Snažit se oceňovat konkrétní snahu dítěte, či výsledek jeho činnosti (tj. povzbuzovat a podněcovat chuť k učení, vyhledávat zajímavé příležitosti k učení a vysvětlovat smysl učení).

 

-     Dát dětem co největší prostor pro samostatnost a poskytnout jim možnost volby a tím podporovat schopnost dítěte ovlivnit vlastní situaci (tj.samostatně se domlouvat, pomáhat si, podílet se na organizaci činností, při jídle mít možnost výběru, nalévat, připravovat, ovlivnit množství jídla, učit děti, že odmítnout neznamená být neposlušný).

 

-    Přijímat děti jako rovnocenné partnery a respektovat jejich potřeby (tj.nenutit do jídla, spaní , jít bez dovolení se napít a na záchod).

   

 

-    Být dětem vzorem v oblasti sociálního chování  (tj. učitelka by měla říkat co cítí a  proč to cítí, aby jí mohly děti porozumět a měla by dělat to, co si myslí).

    

 

-    Při pohybových, hudebních a výtvarných aktivitách vytvářet sociální vztahy a pozitivní dovednosti (tj. např.zařazovat vysvobozovací honičky, pohybové hry, námětové hry s pohybem ve kterých se vytváří kooperace, minimalizovat soutěživost, učit děti relaxovat).

 

-     Učit se naslouchat jeden druhému a dokázat vyjádřit vlastní názor (např. prostřednictvím komunitního kruhu).

 

 

-    Vštěpovat dětem, že zdraví je důležitá hodnota,  že zdraví, život a všechny formy života musíme chránit (na základě prožitků, experimentování a praktických ukázek).

 

-    Vysvětlit dětem, že svět skrývá jistá nebezpečí a učit je, jak se jim bránit (pomocí námětových her a dramatizací, poslechem příběhů).

 

6.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

6. 1 „MÁME NOVÉ KAMARÁDY“

 

Charakteristika integrovaného bloku: Když se řekne „u nás doma", tak si každý představí své nejbližší v rodině, lidé, s kterými se denně setkáváme. Cílem tématu je přiblížit dětem blíže „domov“ jako pojem, ale i jako místo, kde je nám dobře. Tento integrovaný blok pomáhá nově příchozím dětem s adaptací na nové prostředí, podporuje je ve vytváření a získávání schopnosti přizpůsobit se změně jakou pro ně je vstup do mateřské školy. U starších dětí je cílem osvojení si základních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování kontaktů k druhým, seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému, rozšiřovat slovní zásobu. Podporovat prosociální chování. Pro lepší adaptaci je zapotřebí dobrá spolupráce s rodiči, vstřícnost paní učitelky a navození radostné atmosféry, aby se děti cítily v kolektivu dobře a těšily se na společný pobyt a na společné zážitky.

 

Naše záměry:

 

Modré botičky – Dítě a jeho tělo

- zaměříme se na zvládnutí sebeobsluhy a na uplatňování základních kulturně hygienických a

  zdravotně preventivních návyků

- pohybové činnosti ve třídě i v přírodě se zřetelem na základní pohybové dovednosti

 

Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

- budeme se snažit, aby děti zvládaly své emoce při odloučení od rodičů

- budeme volit takové aktivity, aby se děti co nejdříve adaptovaly na prostředí

- budeme rozvíjet lexikálně- sémantickou rovinu řeči

- činnosti povedeme tak, aby děti zažívaly radost ze zvládnutého a poznaného

- budeme rozvíjet volnou hru

- budeme u dětí rozvíjet citové vztahy k okolí

 

Červené botičky – Dítě a ten druhý

- povedeme děti ke komunikaci jak s vrstevníky tak i s paní učitelkou -  střídání role mluvčího

   a naslouchajícího 

- povedeme děti k vzájemné pomoci , půjčování hraček, toleranci

- budeme posilovat prosociální chování

Žluté botičky – Dítě a společnost

- společně stanovíme pravidla , která budeme respektovat

- rozvíjet u dětí schopnost vcítit se do prožívání druhého

Zelené botičky – Dítě a svět

- budeme děti seznamovat s prostředím MŠ i jejím okolím

- vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

 

      1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní

         4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

1. budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a prohlubovat  

    jejich poznatkovou zkušenost

2. povedeme děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení

3. povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek a

    pocitů, názorů

    povedeme děti, aby chápaly a  užívaly nadřazených a podřazených pojmů

4. zaměříme se ne schopnosti adaptovat se na prostředí a jeho běžné problémy

    budeme děti učit vnímat hodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi

5. povedeme děti k respektování pravidel

 

Zvolené prostředky:

- interakční hry zaměřené na pomoc mladšímu nebo slabšímu

- úzká spolupráce s rodiči

- kontakty dětí při různých činnostech během dne, objevování, spolupráce, pomoc

- osobní příklad učitelek a ostatních pracovníků školky

- užívat prvky neverbální komunikace, jako je mimika, gestikulace, oční kontakt

- komunitní kruh – samostatné vyprávění

- popisy obrázků, událostí, situací

- vycházky, různá pozorování

- rozvíjet manipulace s předměty 

 

6.2 „PŘILETĚL K NÁM PODZIM”

 

Charakteristika integrovaného bloku: Tento tématický celek je zaměřen na poznávání a chránění přírody. Děti se učí vnímat krásu podzimní přírody  a vlivem měnícího se období si  přibližují změny , které probíhají v přírodě (na zahradě, na poli, v lese). Děti se seznamují s podzimními činnostmi a zároveň se seznamují i s některými profesemi dospělých.. Poznávají druhy ovoce, zeleniny, hub. Hrají si s větrem / výroba větrníků a draků/,  pracují s přírodninami, které slouží k výzdobě třídy. Děti se podílejí při úpravě zahrady.

 

Naše záměry:

Modré botičky – Dítě a jeho tělo

- povedeme děti k rozvoji lokomočních pohybů a k pohybové aktivitě hlavně při pobytu  

  venku

- pracovat s dechem

- provádět gymnastiku mluvidel

- umět házet, chytat a kutálet míč

- budeme procvičovat jemnou motoriku ruky při výtvarných a pracovních činnostech

- povedeme děti ke zvládnutí sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkolů

- osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody, rozlišovat, co prospívá zdraví

 

Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

- budeme u dětí rozvíjet a užívat všechny smysly

- rozlišování barev

- budeme u dětí posilovat přirozené poznávací city jako je zájem, zvídavost, radost

  z objevování,

- povedeme děti k tomu, aby porozuměly slyšenému, sledovaly a soustředily se na pokyny

- seznámily se s pohádkami, říkadly, básničkami, písničkami a pohybovými hrami s podzimní 

   tématikou  a tím rozvíjet paměť a řeč

- budeme u dětí rozvíjet fantazii a tvořivost

- chápat základní číselné pojmy (do 6-ti)

 

Červené botička – Dítě a ten druhý

- rozvíjet komunikativní dovednosti při navazování vztahu s druhými při společných   

  činnostech

- chovat se citlivě a ohleduplně, říci, co se mi líbí - nelíbí

- naučit se odmítnout, pokud něco nechci nebo je to špatné

 

Žluté botičky – Dítě a společnost

- rozvíjet u dětí schopnost žít ve společenství s ostatními , spolupracovat, spolupodílet se

  vnímat a přijímat hodnoty, které jsou  uznávané v našem společenství

- vyjadřovat představy modelováním, zachycovat skutečnosti ze svého okolí, z přírody

- ukázat dětem podzimní práce na poli a v zahradách

 

Zelené botičky – Dítě a svět

- vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí

- povedeme děti k citlivému vztahu ke zvířatům, rostlinám i k věcem

- budeme s dětmi pečovat o životní prostředí a uvědomovat si jeho význam

 

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní

 

      4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

                  1. budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení

                  2. budeme učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení

                povedeme děti přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně

                  3. povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím

budeme učit děti užívat svých komunikačních dovedností k dalšímu učení

                  4. povedeme děti k spolupodílení se ke spolupráci na činnostech a rozhodnutí

                  5. budeme děti učit vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím

                    dodržovat stanovená pravidla

                učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím  

 

Zvolené prostředky:

 

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

- hry a činnosti zaměřené na rozvoj vědomostí

- pohybové hry s míčem

- dechová cvičení s větrníkem

- společné pouštění draků s rodiči

- hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

- prohlížení a čtení knížek

- smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj paměti

- hudební a výtvarné činnosti směřující k tvořivosti dětí

- pobyt na zahradě MŠ

- úklidové činnosti a třídění odpadů

- vycházky do přírody, výlety do vzdálenějšího okolí

- přirozené i zprostředkované poznávání přírody, pozorování práce dospělých

- návštěva v zemědělském družstvu

 

6.3 „Těšíme se na Vánoce“

 

Charakteristika integrovaného bloku:Motivací tohoto bloku je společné  těšení se a  příprava na Vánoce.  Nad adventním kalendářem a  knížkami se seznamujeme s tradičními  zvyky a obyčeji, posloucháme a zpíváme vánoční koledy, připravujeme dárky a gratulace  pro své  blízké  a těšíme se na Vánoční besídku a  vánoční prázdniny spojené se zimními radovánkami. Seznamování se s lidovými tradicemi a koledami, aktivní  uplatňování  svého  názoru a nápadu při vytváření vánočních dárků,  spolupráce s ostatními při výzdobě školky, využití sváteční  atmosféry  k rozvíjení úcty k mamince, rodičům a  lidem kolem nás   a  vnímání lidských  vlastností. Snažíme se, aby toto období bylo plné pohody, aby děti myslely na druhé, uměly jim udělat radost. Zařazujeme relaxační chvilky. Tradičně jezdíme do Jindřichova Hradce na Krýzovy jesličky.

 

 

Naše záměry:

Modré botičky – Dítě a jeho tělo

- rozvoj manipulačních dovedností s různorodým materiálem

- učit děti relaxovat

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

- procvičovat kotoul vpřed s dopomocí

 

Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

- povedeme děti k vyjádření vlastních myšlenek, pocitů, zážitků

- prostřednictvím knížek, divadla, poslechem hudby přiblížíme dětem vánoční zvyky

- poznávat, že vlastním jednáním lze druhému udělat radost

- rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

 

Červené botičky – Dítě a ten druhý

- vytvářet prosociální postoje k druhému (v rodině, ve třídě, ..)

- vnímat a přijímat kladnou zpětnou vazbu (přijetí, povzbuzení, ocenění)

 

 

Žluté botičky – Dítě a společnost

- seznámit se s koledami, říkadly a básničkami s vánočním tématem

- přiblížit si vánoční zvyky a tradice

 

 

Zelené botičky - Dítě a svět

- pozorování změn v přírodě

- prohlížení vánoční výzdoby v našem městě

 

 Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

 

                  1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní,

                  4.kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

                 1.      podpoříme experimentování a uplatnění získaných poznatků pro učení

                 2.      budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého

                 3.      povedeme děti ke komunikaci bez zábran

                    budeme využívat informační a komunikační prostředky

                 4.      budeme se učit citlivosti, ohleduplnosti, toleranci vůči druhým

                 5.      budeme podporovat zájem dětí o druhé, o to, co se kolem děje

 

Zvolené prostředky:

- smyslové a psychomotorické hry

- příprava a realizace Mikulášské nadílky

- experimentování a práce s různými materiály

- četba a dramatizace příběhu s vánočním tématem (Biblické příběhy)

- seznamování s koledami a básněmi

- hudebně-pohybové hry

- chystáme se na vánoční besídku a nadílku (výzdoba třídy)

- vánoční zvyky, pečení

- hra s novými hračkami

- vyprávění zážitků dětí

- spolupracovat pří výzdobě třídy

- procházky městem

- relaxační cvičení

- návštěva „Vánoční výstavy“ v Klubu seniorů, výstavy, muzea, divadla

 

6. 4 „Čarovná zima“

 

Charakteristika integrovaného bloku: Zima je obdobím radovánek na sněhu. Na uměle vytvořeném kopci na zahradě MŠ s dětmi sáňkujeme, koulujeme se a stavíme sněhuláky. Děti jsou poučeny o bezpečnosti. V tomto období se děti postupně seznamují s tím, jak vypadá naše tělo, učí se správnému pojmenování jeho jednotlivých částí a jejich funkcí. Věnujeme se ochraně zdraví, děti se dozvídají o důležitosti správného oblékání, hygienických návyků, zdravé výživě. Děti poznávají život zvířat v zimě ve volné přírodě, učí se, jak jim pomáhat přežít zimu. 

 

Naše záměry:

Modré botičky – Dítě a jeho tělo

- vést děti k rozvoji pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,                                               

  osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu

- rozvíjet celkové koordinace pohybů při výskoku, seskoku snožmo z lavičky

- pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce

- přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu, ochranu před nemocemi

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde

   případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem, apod.)

- vést děti k využívání pomůcek k pohybu v různém prostředí (sáně, boby…)

 

Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

- osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

- rozvíjet fonematický sluch

- rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání

  sebevědomí, sebedůvěry)

- vést děti k zachycení a vyjádření zážitků slovně, výtvarně, pohybově, dramatickou

  improvizací

 

Červené botičky – Dítě a ten druhý

- učit se spolupracovat při hře

- učit děti domluvou předcházet konfliktním situacím mezi vrstevníky

 

Žluté botičky – Dítě a společnost

- pochopit, že každý má ve společenství (ve třídě, v rodině) svou roli, podle které je třeba se 

  chovat

- zaměřit se na dodržování pravidel her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

 

Zelené botičky – Dítě a svět

- vést děti k ochraně živé i neživé přírody

- rozlišovat charakteristické znaky podzimu a zimy

- seznámit se důkladněji s některými přírodnímu jevy (led, sníh, mlha)

- poučit děti o nebezpečí náhodného požití léků, chemických látek, varovat před manipulací s 

  některými přístroji

     

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4 kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

                1.      budeme se učit hodnotit svoje pokroky

             budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů

             povedeme k pochopení, že vyhýbat se řešení nevede k cíli

                2.      povedeme děti k vyjádření svých myšlenek

                   komunikovat bez zábran a ostychu

                3.      prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině

                   povedeme děti k samostatnému rozhodování o svých činnostech vyjádřit svůj názor

                4.      povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých

                   povedeme děti k uvědomění si, že chováním mohu ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme

 

Zvolené prostředky:

- pobyt venku, převážně na zahradě MŠ

- činnosti podporující životní styl

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

- řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy

- záměrné pozorování, čím se lidé od sebe liší

- činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama, odlišení od ostatních

- pozorování ptáků, zvířat, stop ve sněhu, krmení zvěře

- pokusy a experimenty se sněhem a ledem

- básničky, písničky, pohybové hry se zimní tématikou

- činnosti zaměřené na vzájemné porozumění mezi lidmi, ohleduplnosti k druhým

- vysvobozovací honičky

 

6. 5 „Pohádková zima“

 

Charakteristika integrovaného bloku: Motivací tohoto bloku je seznamování dětí s pověstmi,   pohádkami  a  pohádkovými  příběhy.  Vyhledávání  nadpřirozených bytostí a charakterizování jejich vlastností. Vnímání charakteristických  lidských  vlastností, normy lidského chování (zlo-dobro, lež-pravda…..)

V období masopustu se děti seznamují s lidovými tradicemi, pořádáme karneval. Děti společně s rodiči vyrábějí masky. Zaměříme se na pochopení důležitosti lidské práce.Děti se seznamují s různými profesemi, vyprávějí, jaké zaměstnání mají jejich rodiče a čím by chtěli být ony.  Podporujeme u dětí pocit sounáležitosti s místem, kde žijí. Předškolní děti se připravují na zápis do školy. Navštíví nás paní učitelka z 1. třídy, děti z naší školky jdou za kamarády do školy.

 

Naše záměry:

Modré botičky - Dítě a jeho tělo

- budeme rozvíjet koordinaci ruka – oko

- učit rozeznávat levou a pravou ruku

-snažit se, aby si děti osvojily dovednosti přiměřené věku – hygienické a společenské

  návyky, sebeobsluha, oblékání

- vést děti ke správnému držení tužky

-nacvičovat správné držení těla, aktivní stažení a uvolnění svalů, soustředěný poslech a reakce

  na pokyn v hudbě

 

Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

- budeme procvičovat znalost barev, geometrických tvarů

- znát směry vzhledem ke svému tělu

- budeme procvičovat poznávání hlásky na začátku a na konci slova

- vést děti k chápání základní číselné řady, prostorových pojmů

- rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti recepční (vnímat, naslouchat, 

  porozumět) a produktivní( výslovnost, mluvní projev a vyjadřování)

- sledovat a převyprávět příběh

- rozvíjet a kultivovat představivost a fantazii, rozvíjet tvořivost

- zaměřit se na vytvoření pozitivního vztahu k práci a k učení

 

Červené botičky – Dítě a ten druhý

- rozšiřovat kontakty s vrstevníky a dospělými, setkání se školáky

- rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce

- vážit si výsledků práce druhých

 

Žluté botičky – Dítě a společnost

-- prohlubovat u dětí lásku k domovu, znát své jméno, bydliště

  rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti literární (např. poslech pohádek, příběhů a veršů,

   sledování dramatizací)

-  budeme u dětí rozvíjet povědomí o tradicích a lidových zvycích

- vytvářet základní kulturní a společenské postoje

 

Zelené botičky – Dítě a svět

- pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také

  poškozovat a ničit

- rozvíjet schopnost vážit si života

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4 kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

     1.      povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti

                    podpoříme porozumění věcem, jevům, dějům, které kolem sebe dítě vidí

                 2.      vést děti k rozlišování řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou

                 3.      budeme průběžně rozšiřovat slovní zásobu

                    povedeme děti k dokonalejší komunikaci

                    povedeme děti k souvislému a smysluplnému vyjadřování

                 4.      povedeme děti k napodobování prosociálních mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

                 5.      budeme učit děti rozpoznávat slabé a silné stránky osobnosti

 

Zvolené prostředky:

- tématické hry a praktické činnosti seznamující děti s různými druhy zaměstnání, řemesel a

   povolání

- poslech pohádek, příběhů a veršů

- grafické napodobování symbolů, tvarů

-  hry podporující tvořivost

- uspořádání karnevalu

- aktivity, při nichž děti poznávají tradice a zvyky naší kultury

- při procházkách po okolí sledovat výsledky vlivu člověka na prostředí (negativní i pozitivní) - seznámit děti s technikou fotografování, práce s počítačem

- výroba masek

- samostatný projev na dané téma

- návštěva školního prostředí

- rozhovory, sluchové a rytmické hry

- hry na téma škola

- prohlížení knížek a práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívat encyklopedií

  a dalších médií

- návštěva knihovny

- grafomotorická cvičení, činnosti na procvičení držení tužky

 

6.6 „S BŘEZNEM ZELENÁ SE VRACÍ“

 

Charakteristika integrovaného bloku: Jarní příroda se po dlouhé zimě začíná probouzet a děti pozorují změny v živé i v neživé přírodě, které se dějí okolo nás. Všechno živé se vyvíjí, roste a je v pohybu. Děti si upevňují  poznatky o vzniku života a tím rozvíjejí pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě a  ke všemu živému v jejich okolí. Seznamují se s lidovými rčeními a zvyky, které přináší jaro – vynášení „Báby Zimy“, pálení čarodějnic, stavění Máje. Děti jsou upozorňovány na nebezpečí, která můžou nastat při neopatrném jednání.  Rodinnou sounáležitost posílíme společnou přípravou na  velikonoční svátky – zdobení kraslic, práce s těstem, pletení pomlázek, učíme se lidové koledy. Děti pomáhají při úklidu zahrady. Seznamují se s tradičními jarními hrami – skákání panáka, cvrnkání kuliček, skákání přes švihadlo, „školka“ s míčem, hraní s káčou a jojem. Na jarních procházkách přírodou děti čekají na přílet čápa a vlaštovek, pozorují narozená mláďata, určují názvy prvních květin a pučících stromů

 

 

Naše záměry:

 

Modré botičky – Dítě a jeho tělo

- vést děti ke koordinaci lokomoce, sladit pohyb s rytmem

- vést děti k uvědomění si vlastního těla

- vést děti k osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech

- rozvíjet všechny smysly jejich užívání

- manipulovat s různým náčiním a předměty

 

 Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

- zprostředkovat dětem zajímavé činnosti a tím podporovat zájem dozvědět se něco nového a   

   zároveň je obohacovat o citové prožitky 

- vést děti k vyjádření svých zážitků výtvarně, hudebně i pohybově

- budeme zachycovat představy dětí pomocí různých výtvarných dovedností a technik

- vést děti aktivně odpovídat na dotazy, ptát se

 

Červené botičky – Dítě a ten druhý

- vést děti k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i

  dospělými

- rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí důležité pro navozování a rozvíjení vztahů k druhým

   lidem

 

Žluté botičky – Dítě a společnost

- povedeme děti k udržování lidových zvyků, vysvětlíme jejich význam

- vytvářet u dětí povědomí o  mezilidských a morálních hodnotách

 

Zelené botičky – Dítě a svět

- vést děti citlivému vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem

- rozvíjet u děti schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

 

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

 

1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4.kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

1. povedeme děti k experimentování a užívání při tom jednoduchých pojmů

2. chápat, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení   

    je naopak výhodou

3. povedeme děti k vyjadřování prožitků, pocitů a nálad

    budeme rozvíjet dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

4. budeme podporovat vytváření pravidel společenského chování

5. povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také dokázat měnit

    cesty a přizpůsobit se daným okolnostem

 

Zvolené prostředky:

 

- pozorování změn v přírodě

- pokusy a experimenty

- smyslové a pohybové hry

- hry zaměřené na získávání nových znalostí

- přímé pozorování přírodních a kulturních jevů

- činnosti podporující tvořivost, představivost, fantazii

- řešení modelových situací

- vyprávění zážitků

- individuální i skupinové rozhovory

- činnosti zaměřené na manuální zručnost, jemnou motoriku ruky

- posilování vůle, trpělivosti, vzájemné pomoci

- skupinové aktivity vyplývající z lidových zvyklostí

- vycházky do okolí MŠ

 

6. 7 „HOUPEJ DÁL SLUNÍČKO V NÁRUČÍ”

 

Charakteristika integrovaného bloku: Se sluníčkem  pozorujeme a posloucháme co se děje okolo rybníku, v lese, na louce a na poli. Děti se seznamují s pranostikami, pozorují počasí. Své zážitky vyjadřují verbálním, pohybovým, výtvarným a hudebním projevem.  

S radostí a netrpělivostí se děti připravují na svátek maminek. Chystají si dárečky, přáníčka  pro maminky i babičky. Společně nacvičujeme vystoupení. Děti vypráví o své rodině, seznamují se s okolím svého domova a  poznávají město ve kterém žijí.

 

 

Naše záměry:

 

Modré botičky – Dítě a jeho tělo

 

- povedeme děti ke zvládnutí pohybových dovedností a prostorové orientace, pohyb v různém

  prostředí

- podřídit lokomoci rytmu a hudbě

- pohybovat částmi těla podle pokynů, nápodoby, v různých podmínkách – s náčiním

- rozvíjet u dětí všechny smysly a užívat jich

 

 Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

 

- spolupracovat ve hře a činnosti

- podporovat zájem o knížky, soustředit se na text i na mluvené slovo

- vést děti k tomu, aby se dokázaly sami rozhodnout, vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas

- snažit se, aby děti prožívaly různé situace a dokázaly projevit pocity a emoce

- vést děti k zvládnutí recitačních a hudebně – pohybových dovedností

- rozvíjet tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjadřování)

- vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi

 

Červené botičky – Dítě a ten druhý

- pohybovat se s partnerem a ve skupině ve vzájemné spolupráci

- vést děti k navozování a udržování dětských přátelství a k respektování druhého

- rozvíjet schopnost spolupracovat, spolupodílet se

- rozvíjet u dětí sociální citlivost, toleranci,  respekt a přizpůsobivost

 

Žluté botičky – Dítě a společnost

- upevňovat základní společenské návyky – pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc

- budeme vést děti k dodržování pravidel při hře, hrát fair

- rozšířit poznatky o rodině, domově, městě

- vnímat s dětmi umělecké i kulturní podněty

 

 

Zelené botičky – Dítě a svět

- vést děti k péči o okolí, udržovat čistotu a pořádek

- vést děti k  šetření vodou a jejímu neznečisťování

- budeme upozorňovat děti jak se chovat v nebezpečných situacích např. při bouřce, silném

   větru,....

 

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4.kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

              1.      podpoříme aktivitu dětí a radost z toho, co samo dosáhlo

                 podpoříme získání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody i techniky

              2.      budeme učit děti řešit problémy na základě vlastní zkušenosti

              3.      budeme učit děti domlouvat se gesty a slovy

                 budeme děti seznamovat s tím, že se lidé domlouvají jinými jazyky

              4.      povedeme děti, aby byly schopné se ve skupině vrstevníků uměly prosadit

              5.      povedeme děti učit se plánovat a organizovat svoje činnosti

                 budeme učit děti smyslu pro povinnost ve hře i práci

 

Zvolené prostředky:

 

- skupinové i individuální činnosti při volné hře

- pozorování dětí, jejich chování vůči sobě i dospělým

- cvičení při hudbě s náčiním

- poslech pohádek a příběhů

- práce s různými materiály, tvůrčí aktivity

- prohlížení fotografií, knížek

- námětové hry

- vytvoření smyslových chodníčků

- využití dramatické výchovy k navození konkrétní situace

- vystoupení v kulturním domě, v mateřské škole

- pohybové aktivity na zahradě školy, na krátkodobých i dlouhodobých vycházkách

- pozorování rostlin a živočichů na vycházkách

- skupinové i individuální činnosti při volné hře

- návštěva divadla, knihovny, tělocvičny, městského úřadu

 

 

6. 8 “PRÁZDNINY KLEPOU NA DVEŘE”

 

Charakteristika integrovaného bloku: Teplé letní počasí nám umožňuje delší pobyt venku,  využíváme ho  k pohybovým hrám, při kterých děti spolupracují se svými kamarády. Na zahradě MŠ slavíme Den dětí, zde děti mají možnost experimentovat s vodou, pískem, kamínky, šiškami a dřevem, požádáme také výlety a výpravy do přírody. Menší děti jezdí na předplavecký výcvik. Připravujeme se na výlet do ZOO, kde můžeme pozorovat a poznávat exotická zvířata. Těšíme se na pouť.

Děti, které půjdou do školy se podílejí na přípravě tabla, chystají se na “spaní ve školce” a na konci června je čeká slavnostní rozloučení na městském úřadě

Děti si prohlubují znalosti o letním počasí, dopravních prostředcích, ale i o nebezpečí, které je může potkat o prázdninách, jsou poučeny o ochraně zdraví, osobního bezpečí.

 

Naše záměry:

 

Modré botičky – Dítě a jeho tělo

- upevňovat u dětí základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

- vést děti k zvládnutí sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkonů

- budeme vést děti k ochraně zdraví, aktivnímu pohybu, správné výživě

- rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

- vést děti k využívání pomůcek k pohybu v různém prostředí ( koloběžky, tříkolky, plovací

  pomůcky…)

- pohybovat částmi těla podle pokynů, nápodoby, v různých podmínkách

 

 

 Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

- snažit se, aby děti prožívaly hezké a příjemné zážitky a kladné prožitky dokázaly

   zachytit výtvarně, pohybově, hudebně

- vést děti ke kreativnímu myšlení, aby aktivně předkládaly nápady

- věnovat se správné výslovnosti u dětí, skupinová náprava řeči s logopedickým asistentem

- rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě – uvědomit si vlastní identitu, získání sebevědomí,

  sebedůvěry a relativní citové samostatnosti

 

Červené botičky – Dítě a ten druhý

- vést děti ke spolupráci, k respektování potřeb jiného dítěte, vycházet vstříc

- dbát na dodržování dohodnutých pravidel

- vést děti k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 

Žluté botičky – Dítě a společnost

- vést děti k aktivitě při přípravách různých společných zábav a slavností

- rozvíjet u nich základní společenské postoje, návyky a dovednosti

 

Zelené botičky – Dítě a svět

- prohlubovat u dětí znalosti o živé i neživé přírodě

- vést děti k osvojení poznatků a dovedností chránícími před nebezpečnými vlivy prostředí

 

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní,        4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

1. budeme učit děti hodnotit své osobní pokroky

2. povedeme děti k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíl

3. povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu

4. budeme učit děti uvědomění si, že za sebe a své jednání odpovídají a nesou důsledky

5. budeme vytvářet v dětech povědomí o tom, že činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

Zvolené prostředky:

 

- lokomoční činnosti

- manipulační činnosti a jednoduché úkoly s různými předměty, pomůckami, nástroji a

  materiály

- společenské hry a zápolení při různých příležitostech

- výtvarné činnosti

- výlety, vycházky

- pobyt na zahradě MŠ

- hry s vodou na zahradě MŠ, předplavecký výcvik

- experimenty s přírodními materiály

- návštěva ZŠ, městského úřadu

- gymnastika mluvidel

- vyprávění zážitků dětí

- činnosti, které vyvolávají pohodu a veselí

 

 

Náš ŠVP  „Je nám spolu dobře“ je sestaven z osmi integrovaných bloků, které jsou obecné pro všechny věkové skupiny. Každá třída má zpracovaný podrobný TVP, kde jsou obecné záměry přizpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám. Nabídka integrovaných bloků je pouze doporučující, je možné je doplnit tak, aby reagovaly na zájmy dětí, situaci v MŠ a v jejím okolí, na události v životě dětí apod.

 

ŠVP  zpracovala Bc. Jana Jandová – zástupkyně pro MŠ ve spolupráci s pedagogickým kolektivem MŠ.

 

 

7.

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

 

7.1  AEROBIK

 

Je realizován pod vedením  paní učitelky Zdenky Müllerové, která je cvičitelkou  Sokola.

 

Záměry: -  rozvíjet a podporovat pohybovou fantazii a spontánnost dětí

                - vést děti k radostným prožitkům z hudebně pohybových činností

                - získávat prostorovou orientaci

                - poznávat jednoduché taneční útvary jako je řada, kroužek, kruh

                - seznámení se základními kroky aerobiku

 

Nabídka činností:  - pohybová improvizace na hudbu

                               

Časový plán: Jednou týdně v pondělí od 15.00 do 16.00 hod. ve třídě ,,Míček”

 

7.2  HUDEBNĚ –POHYBOVÉ VYŽITÍ

 

Je realizováno pod vedením paní učitelkySoni Medkové a Vladislavy Smolíkové, která je členkou Pěveckého sboru jihočeských učitelek.

 

Záměry: - umožnit dětem hrát na netradiční hudební nástroje

                - vést děti k vnímání hudby a jejímu vyjádření pohybovými prostředky

               - osvojovat si základy rytmického cítění

 

Nabídka činností: - seznamování s dětskými tanečky s doprovodem lidových i umělých 

                                 písní

          

 

Časový plán: Jednou týdně ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod. ve třídě ,,Dráčci”

 

 

7.3 PŘEDPLAVECKÝ KURZ

 

Je realizován pod vedením kvalifikovaných učitelek plavání s pedagogickým dozorem z MŠ v bazénu Relax Vajgar v Jindřichově Hradci v termínu po dohodě obvykle 5 lekcí každý pavilon.

Záměry: - probouzet u dětí zájem o plavání a tím u nich vytvářet návyky pro pozdější

                  samostatné budování zdravého životního stylu

                - podporovat přirozenou obrany schopnost organismu dětí otužováním

                - umožňovat dětem radostné prožitky v bazénu a předcházet tak jejich strachu z 

                  vody, případný strach postupně eliminovat a seznamovat je se základy plavecké       

                  techniky

 

Nabídka činností: - osmělování a seznamování s vodou hravou formou

  - zvládání pohybu na hloubce s podpůrnými pomůckami jako jsou opasky,

                                    kroužky, desky

   - odbourávání strachu dětí nácvikem skoků do vody, jízdou po skluzavce s

     dopomocí

   - nácvik výdechů do vody a potápění,

   - nácvik splývání

   - postupné seznamování s plaveckou technikou prsa

 

7.4 Logopedická prevence

Projekt Logopedické prevence je uložen pod tímto odkazem.

Součástí toho projektu jsou

Logopedické chvilky

Je realizováno pod vedením paní učitelky Zdenky Müllerové a Soni Medkové, které jsou logopedické preventistky.

Jedná se o intezivnější rozvíjení kominikačních dovedností, kdy logopedické preventistky pracují s malou skupinkou vybraných dětí. Jedná se o děti, které docházejí ke klinickému logopedovi a na základě jeho dopručení se logopedické preventistky zaměřují  na vhodný postup rozvoje řeči. 

Záměry

                    

Nabídka činností: - dechová cvičení

 - artikulační cvičení

 - procvičování jednotlivých hlásek

Časový plán: V průběhu dopoledne a po obědě, skupinově, bez rodičů, ale po dohodě s nimi a logopedem.

 

7.5 Enviromentální výchova

Plán enviromentální výchovy je uložen pod tímto odkazem.