Členové školské rady

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům žáků, pracovníkům školy a zřizovateli (tedy městu) se podílet na správě školy. Školská rada byla v případě naší školy zřízena jako patnáctičlenná, přičemž pět členů dosazuje zřizovatel, třetinu volí pedagogové a třetinu volí zákonní zástupci dětí.

Funkčním obdobím členů školské rady jsou tři roky. Zasedání školské rady se konají minimálně dvakrát ročně a svolává jej předseda, přičemž první zasedání svolává ředitel školy.

Mezi povinnosti školské rady patří:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu  o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy

 

Protože tento rok končí funkční období dosavadních členů školské rady, budou se v den rodičovských schůzek - 24.11.2011 v čase od 16:00 do 18:00 konat volby nových členů této rady, volených zákonnými zástupci. Rodiče se veškeré podrobnosti dozvědí na místě samém prostřednictvím třídních učitelů svých ratolestí.

Pro pečlivky: Podrobnosti o školní radě naleznete v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - ustanovení § 167 - 168.