Oficiální název školy

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Důvod a způsob založení

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice byla zřízena na základě Zřizovací listiny ze dne 26.9.2002. Zřizovatelem je město Kardašova Řečice.  

Hlavním účelem subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice je dle Dodatku č.4 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice výkon činnosti mateřské školy, základní školy, školní jídelny, školní družiny. 

Přílohou tohoto článku je nascanovaná zřizovací listina včetně jejích čtyř dodatků.

 


Organizační struktura

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice je příspěvkovou organizací zajišťující ve své organizační struktuře předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, školní stravování a zájmové vzdělávání.

Součásti organizace Základní škola a Mateřská škola jsou tyto:

 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní klub
 • školní jídelna

Mateřská škola je dle zřizovací listiny v postavení odloučeného pracoviště na adrese: Lomnického 608, 378 21 Kardašova Řečice. 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel(ka) jmenovaný(á) radou města Kardašova Řečice. 

Základní škola provozuje dále doplňkovou činnost v tomto rozsahu:

 • poskytování stravování cizím strávníkům
 • pořádání vzdělávacích akcí
 • pronájem tělocvičny
 • pronájem učeben mimo vyučovací dobu

 

 


Kontaktní spojení

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Školní 4

37821  Kardašova Řečice

Telefon: 384 383 077
Fax:

E-mail: podatelna@zskrecice.cz
Www: www.zskrecice.cz
ID DS: vtymmid
 

Další kontaktní údaje jsou zde .


Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení školy je následující:

Číslo účtu: 604258379/0800
Banka:  Česká spořitelna a.s.
 


Identifikační číslo organizace (IČ): 70984492


DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ70984492


Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.


Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte školu nebo e-podatelnu.


Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

Kontakty naleznete v tomto odkazu.


Licenční smlouvy

Výhradní licence nebyly poskytnuty. 

 


Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice rozhoduje.

Všechny zákony jsou uvedeny pod číslem původního vydání, platnosti zákonů jsou ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (dále jen "školský zákon") ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • VYHLÁŠKA č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • VYHLÁŠKA č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • VYHLÁŠKA č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • VYHLÁŠKA č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • VYHLÁŠKA č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
 • VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • VYHLÁŠKA č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • VYHLÁŠKA č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • VYHLÁŠKA č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • VYHLÁŠKA č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • VYHLÁŠKA č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění, (vyhláška o krajských normativech)
 • VYHLÁŠKA č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • VYHLÁŠKA č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • VYHLÁŠKA č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 

Opravné prostředky

 • Opravným prostředkem ve smyslu prezentované organizace je zpravidla odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. 
 • Procesním předpisem je správní řád č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastníky správního řízení jsou zpravidla rodiče dítěte, žáka nebo studenta, zletilý student a může jím být i dotčený zřizovatel školy nebo také další orgán veřejné správy.
 • Nesouhlas s rozhodnutím správního orgánu (ředitele) je možné zpravidla podat z důvodů nesprávného postupu při řízení, nesprávného vyhodnocení skutečností (důkazů) nebo pokud rozhodnutí neobsahuje řádné náležitosti. Je také možné podat návrh na obnovu řízení, v případech kdy tomu stanoví zákon.  Správní řád též obsahuje i zákonné možnosti přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, mj. i soudem.
 • Odvolání nebo návrh na obnovu řízení je nutné podat písemně.
 • Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal (ředitel školy) a odvolání musí být postoupeno k odvolacímu řízení orgánu kraje. Návrh na obnovu řízení se podává k orgánu, který ve věci rozhodl v posledním stupni.
 • Do odvolání nebo návrhu na obnovu řízení účastník uvede důvody a ty doloží popisem ověřitelných skutečností a příslušnými důkazními listinami (vždy v kopiích, pokud zákon nevyžaduje kopie ověřené).
 • Odvolání nebo návrh na obnovu řízení má obsahovat všechny potřebné údaje k dalšímu procesnímu vyhodnocení.
 • Rozhodnutí, které je v právní moci, může být z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumáno mimo odvolací řízení, mj. i soudem a v takovém případě napřed doporučujeme právní konzultaci.

 


Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci.