Provozní řád

Základní škola a Mateřská škola

Školní 4

378 21 Kardašova Řečice

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ

LOMNICKÉHO 607

KARDAŠOVĚ ŘEČICI

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Ing. Jana Hýbková

Vedoucí učitelka Bc.Jana Jandová

Vedoucí ŠJ Hana Havlová

Vedoucí kuchařka Stanislava Kubíčková

Kuchařka Alana Bouzková

 

 

Provozní doba ŠJ 6.15 hod. - 14.45 hod.

pitný režim od 7.00 hod.

ranní svačina od 8-9.00 hod.

oběd od 11.30 hod.

odpolední svačina od 14.30 hod.

 

Tel. 734 200 926

 

Nápoje se podávají ve třídách během celého dne.

Po konzumaci jednotlivých jídel ihned likvidace zbytků stravy z hygienických důvodů!

Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny Hanou Havlovou osobně nebo na tel. 734 200 926

Přihlášky ke stravování vyplní a podepíší rodiče zároveň s přihláškou do MŠ.

Při jakékoli změně ohledně stravování vyplní rodiče změnový zápisní lístek.

Jídelníčky jsou vyvěšeny na šatnách dětí.

Změna jídel je vyhrazena!

Kvalita stravy je kontrolovaná výživovými normami pro školní stravování dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Cena stravného

přesnídávka 9- Kč

oběd děti do 6 let 20,- Kč

oběd děti , které dovrší ve školním roce 7 let 23,- Kč

svačina 6,- Kč

z toho nápoje 3,- Kč

oběd dospělí 31,- Kč

( Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, strávník má nárok na jedno hlavní jídlo, pokud vykoná práci pro organizaci min. po 3 hod. v daném kalendářním dni).

 

Stravné a školné je možné hradit z účtu u jakékoli banky formou souhlasu s inkasem

na č. účtu ZŠ a MŠ, č. účtu 35-604258379/0800 var. symbol 3.

Srážka z účtu se provádí první pracovní den v měsíci

nebo v hotovosti u vedoucí kuchařky p. Kubíčkové vždy 1 .pracovní den v měsíci.

Odhlášené obědy jsou odečteny.

Neuhrazení úplaty může vést k vyloučení dítěte z MŠ!

Cena školného

Neomezená docházka u dětí od 2 let 300,- Kč

Udržovací poplatek 150,- Kč

V období prázdnin se cena školného snižuje na polovinu.

V posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.

 

 

1. září vybíráme jistinu 840,- Kč na stravné, 300,- Kč na školné!

Stravné platíte zpětně, co dítě skutečně projí, např. za září 1. října, atd.

Za červen stravné a školné již neplatíte, částka, kterou dítě skutečně projí vzata z jistiny, případný přeplatek za stravné vracíme v červenci!

O prázdninách vybíráme stravné a školné dopředu, tj. při nástupu dítěte do školního zařízení.

 

Odhlásit a přihlásit oběd, přesnídávku a svačinu je možné den předem

do 13.00 hod. ve třídě, v kuchyni nebo na tel. 734 200 926.

Odpolední svačiny po obědě nevydáváme!

Pomazánky na odpolední svačiny připravujeme těsně před výdejem.

Vyhláška 107/2005 o školním stravování – jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování!

 

První den neplánované nepřítomnosti dítěte

je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování

Doba výdeje je stanovena takto:

Přesnídávka 8.00 hod., oběd od 11.15 hod. do 11.30 hod. svačina 14.30 hod.

Jídlonosiče musí být čistě vymyté. Do skleněných nádob se oběd nevydává!

Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd peníze nevracíme!

Pokrmy jsou určeny k  přímé spotřebě! Zkonzumujte neprodleně!

Školní jídelna nevaří pro cizí strávníky.

 

Provozní řád školní jídelny byl zpracován v souladu:  

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby č. 137/2004 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000

Školský zákon č. 561/2004

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

 

 

Nabývá platnosti 1.9.2017

 

Ing. Jana Hýbková                Hana Havlová

ředitelka ZŠ a MŠ                 vedoucí školní jídelny