Informace ohledně provozu školky


Zde si přečtete od kolika hodin mateřská škola funguje, do kdy můžete dítě ve škole mít, jaké jsou podmínky přijetí atd. 

 

Provoz mateřské školy: 6.00 až 16.00 hod.

V 6.00 začíná provoz ve třídě „Ovečky“, v 6.45 hod. je otevřena třída „Míček“, v 7.00 hod. začíná provoz ve třídě „Sluníčko“ a „Dráček“.

Odpoledne přecházejí děti ze třídy Sluníčko do třídy Ovečky v 15.00hod., ostatní děti v 15.30 hod. Provoz končí v 16.00 hod. ve třídě „Ovečky“.

Obrázek ze školky

Přijímání dětí do mateřské školy:


Termín přijímacího řízení stanoví vedení mateřské školy po dohodě s ředitelem Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice, o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, hlášením místního rozhlasu a oznámením v místním tisku (zpravidla v měsíci dubnu).

- Ředitelka MŠ a ZŠ v rámci správního řízení a stanovených kriterií vypracuje Rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů.

- Oznámení o přijetí dítěte do MŠ pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno za prosklenými vchodovými dveřmi třídy „Ovečky“ a na www. stránkách školy (www.zskrecice.cz).

- Rodičům dětí, které nebyly přijaty, přijde Rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

 

Placení školného:

  • Celodenní docházka 300,- Kč
  • Docházka polodenní 300,- Kč
  • Udržovací poplatek 150,- Kč

Začátkem školního roku vybíráme jistiny:

900,-Kč na stravné

300,-Kč na školné

Děti v posledním roce školní docházky neplatí školné, v době letních prázdnin se školné snižuje na polovinu.

Školné se hradí formou souhlasu s inkasem na č. účtu 604258379/0800 var. symbol 4 nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Havlové vždy 1. den v měsíci.