"My si spolu rozumíme"

- projekt logopedické prevence

Školní projekt

"My si spolu rozumíme"

PLÁN LOGOPEDICKÉ PREVENCE

MŠ Stonožka Kardašova Řečice

Obsah:

 

 • Představení projektu

 • Aktivity projektu

 • Vzdělávací obsah

 • Metodická podpora

 

 

                                                                            Zpracovala: Bc. Dagmar Semerádová, Bc. Jana Jandová

 

 

 

 

Představení projektu:

 

 

Projekt „My si spolu rozumíme“ vznikl na podporu rozvíjení řečových dovedností dětí předškolního věku a na podporu logopedické prevence, která je důležitá pro kvalitní rozvoj řeči.

 

Cílem je podpořit rozvoj řečových dovedností pomocí kvalitních a komplexních pomůcek a zkvalitnit diagnostiku a evaluaci řečových dovedností u dětí v mateřské škole. Klokanův kufr je komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Přináší do MŠ široce použitelný prostředek pro diagnostiku a cílený rozvoj dětských dovedností. Vychází koncepčně z uznávané publikace „Diagnostika dítěte předškolního věku“ autorek Mgr. J. Bednářové a PhDr. V. Šmardové.
 Klokanův kufr je unikátní komplexní pomůcka s diagnostickými kartičkami, skládačkami, vkládačkami a dalšími manipulačními předměty. Veškeré materiály jsou uloženy v jednotlivých kufřících podle oblastí: zrakové vnímání a paměť, sluchové vnímání a paměť, metodika s grafomotorikou a kresbou, oblast řeči, orientace v prostoru a čase, základní matematické představy. Každou oblast doplňují příručky a záznamní arch pro sledování dítěte v delším časovém horizontu.
 Celá pomůcka byla certifikovaná a splňuje veškeré evropské bezpečnostní normy podle NV č. 86/2011 Sb.

 

Mateřská škola chce zajistit široce použitelnou pomůcku pro diagnostiku a cílený rozvoj dětských dovedností ve všech důležitých oblastech, které jsou pro vývoj řeči nezastupitelné: od zrakového a sluchového vnímání přes motorické dovednosti, řeč, orientaci v prostoru a čase, základní matematické představy až po sebeobsluhu, sociální dovednosti a hru.

 

 

Aktivity projektu:

 

 

 • Sledování dětí podle věkově-kompetenčního systému a spolupracovat na konkrétních úkolech

 • Od lednado června 2016

 

 • Logopedická prevence v mateřské škole – vlastní činnosti s dětmi s narušenou komunikační schopností

 • Od ledna 2016 v rámci ŠVP PV

   

 • Prohloubení spolupráce mateřské školy s rodiči dětí s narušenou komunikační schopností (úzká práce pro rodiče + větší informovanost rodičů v oblasti logopedické prevence)

 • Květen 2016

 

 • Zpracování informačního letáku pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností s praktickými návody, činnostmi a odkazy na dostupnou literaturu a pomůcky

 • Březen 2016

 

 • Zveřejnění projektu veřejnosti

 • Únor 2016 na: www. zskrecice.cz

 • Březen v tisku obce „Řečické zajímavosti“

 • Červen – na „ Zahradní slavnosti“

 

 

 

 

Vzdělávací obsah:

 

Vzdělávací obsah dílčího projektu „My si spolu rozumíme“ je v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a úzce souvisí s filozofií naší MŠ „Je nám spolu dobře“. Vzdělávací nabídka je motivována dle integrovaných bloků a jejich podtémat. Plán logopedické prevence prolíná všemi činnostmi během dne.

 

Vzdělávací cíle jsou stanoveny v Třídním vzdělávacím programu. Práce s dětmi bude probíhat na základě provedené analýzy řečového rozvoje dětí a na základě písemného souhlasu zákonných zástupců dětí.

 

Logopedická prevence je součástí výchovně vzdělávacího procesu. V posledních několika letech pozorujeme, že klesá kvalita řečového projevu dětí. Správná výslovnost dítěte je důležitým mezníkem k základnímu vzdělávání dítěte. Proto je důležité sledovat řečový rozvoj u dětí v průběhu celého předškolního období a předcházet tak včas nesprávným řečovým návykům. Nedílnou součástí je však řádná spolupráce s rodiči dětí, které potřebují pomoc při nápravě řeči.

 

Preventivní logopedická péče v mateřské škole je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dětí. Bude prováděna dvěma proškolenými logopedickými preventistkami (učitelkami MŠ) a dvě učitelky jsou vysokoškolsky vzdělané v oboru předškolní pedagogiky se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Tyto učitelky působí jednotlivě ve všech třídách. Logopedická péče bude probíhat denně v dopoledních hodinách s celou skupinou dětí, intenzivněji pak s vybranou skupinou dětí cca 20 minut 1x týdně a dle potřeb i individuálně.

 

 

 

Vzdělávací cíle:

 

 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

 • Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální

 

Dílčí cíle:

 • Více se zaměřit na rozvoj slovní zásoby a odstranění komunikačních bariér

 • Osvojit si správné dechové a artikulační návyky

 • Zařazovat cvičení na rozvoj paměti, myšlení a fantazie

 • Provádět cvičení související s rozvojem řeči

 • Smyslová cvičení, cvičení na rozvoj fonematického sluchu, cvičení na rozvoj grafomotoriky

   

Konkretizované očekávané kompetence:

 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 • Navazovat kontakty s dospělými a s ostatními dětmi

 • Komunikovat s dospělými i s ostatními dětmi

 • Zvládat artikulační schopnosti

 • Vytvořit si správné návyky dýchání

 • Zvládat sluchovou analýzu – rozklad slov, hláska na začátku slova

 • Zvládat rytmizační činnosti

 • Využívat svou představivost a fantazii v dramatické činnosti

 • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu

 • Zvládat jednoduché vypravování zážitku, příběhu….

 • Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu a umět ji aktivně používat v řečovém projevu

 • Chápat jednoduché hádanky a vtipy

 • Zvládat nazpaměť krátké texty

   

Vzdělávací cíle a konkretizované očekávané výstupy jsou více rozpracovány v třídním vzdělávacím programu.

 

Nabízené činnosti:

 

Řeč má pro vývoj dítěte a jeho fungování v budoucím školním prostředí mimořádný význam. Umožňuje rozvoj myšlení, ovlivňuje kvalitu poznávání, učení. Neméně důležitý je i sociální aspekt řeči – řeč slouží k dorozumívání, k utváření sociálních vztahů, má dopad na vnímání dítěte druhými a jeho postavení ve skupině.

Úroveň  - komunikačních schopností předškolního dítěte je završením dlouhodobého zrání a učení, které je podmíněno a ovlivněno zejména:

 

 • < >< >

  sociálním prostředím

   

  Prostřednictvím samostatného pohybu (hrubé motoriky) a manipulace s předměty (jemné motoriky) se dítěti výrazně rozšiřuje možnost poznávání. Dítě prozkoumává svět kolem sebe, manipuluje s předměty, experimentuje s nimi a zároveň je vnímá (vidí, slyší, cítí, dotýká se jich); tím získává informace, zkušenosti. Pro vývoj řeči je nezastupitelné také sluchové a zrakové vnímání.

   

       Plán logopedické prevence je rozčleněn do ročních období, nazývaných podle tématických celků ŠVP. Název projektu „My si spolu rozumíme“ úzce souvisí s filozofií naší MŠ „Je nám spolu dobře“. Může nám být spolu dobře proto, že si vzájemně umíme sdělit naše potřeby, očekávání a i to, s čím nesouhlasíme a chtěli bychom to změnit, nebo naopak to, co nám dělá radost. S lepšími komunikačními schopnostmi jde totiž ruku v ruce úbytek agresivity mezi dětmi a umění spolupracovat.

   

  Máme nové kamarády

   

 • všímání si celkového stavu výslovnosti u nemluvných dětí- improvizace s maňáskem

 • rozvíjet schopnost dítěte pojmenovat některé bezprostředně vnímané osoby, předměty a činnosti

 • gymnastika mluvidel

  • tváře - výrazy obličeje - usmívat se, mračit,… – procvičování hybnosti rtů

  • rty – stahování koutků rtů - vpravo, vlevo, rty lehce od sebe, rty u sebe

              - sešpulené rty x rty do kroužku –„posíláme pusu kamarádovi“

  • dolní čelist – při zavřených ústech - vysunout čelist vpřed x vzad, doprava x doleva

   - jazyk – vyplazování jazyka v rychlejším tempu

 • dechové cvičení

  • foukáme do různých směrů – nahoru x dolů, doleva x doprava, rovně, foukni si na nos, do ofiny, na bradu,

  • pomalý nádech, dlouhý výdech (uspávání kamaráda PŠŠŠ PŠŠŠ)

  • prohloubený nádech a výdech s doprovodem pohybu – dítě si samo počítá na prstech délku výdechu

 • artikulační cvičení

  • slova opakujeme jako ozvěnu, já ukážu obrázek, řeknu slovo a dítě zopakuje

 • sluchové cvičení

  • rozeznávaní nejrůznějších zvuků v okolí a zvuků způsobených předměty- sluchová hra „Co se stalo“

  • poznat kamaráda podle zvuku

 • rozvoj fonematického sluchu

  • rytmizace – básniček a říkadel s vytleskáváním

 • zrakové vnímání

  • přiřadit odstíny barev – pracovní list

 • hrubá motorika

  • pohybové hry „Dobrý den! Pojďte ven!“ - s padákem

    „Na domečky“-  s kroužky

 • jemná motorika

  • manipulace se stavebnicemi, puzzle

 • rozvoj kresby – kreslení - tužkou, malování – houbičkovými barvami

 • rozvoj grafomotoriky- grafické cviky s doprovodem říkadla – prstem ve

 • vzduchu, prstem na pracovní list

 • pohyblivost prstů – střídavé mávání prstů – „pá, pá“

   

   

   

  Přiletěl k nám podzim

   

 • gymnastika mluvidel

  • tváře – vtáhnout tváře do úst, vtáhnout jednu tvář, kreslit prstem po tváři

  • rty – přibližování a oddalování rtů se zvukovým efektem – praská kaštan, hrachový lusk

  • dolní čelist – procvičování čelisti – otvíráme ústa, jako bychom chtěli sníst třešničku x jablíčko

  • jazyk – otevřená ústa klapot koníčka

 • dechové cvičení

  • dlouhý nádech, prudký výdech – koulíme oříškem

  • nádech nosem, dlouhý výdech, nádech nosem – prudký výdech ústy – foukáme do větrníků

  • krátký nádech – dlouhý výdech s artikulací hůůů, fůůů, fíí – co vítr odnese

  • nádech nosem- přerušovaný výdech – foukání do papírového proužku – žížala leze

  • nádech nosem – výdech – foukáme do odkvetlé pampelišky

 • artikulační cvičení

  • napodobování přírodních zvuků – kukačka kuká KUKU, had SSS, cvrček CCC, ježek DUP

  • opakování vět jako ozvěnu, tvořit věty na jednotlivá slova

 • sluchové cvičení

  • rozeznávání barvy zvuků a tónů – „Ptáčku, jak zpíváš?“

  • rozeznávání výšky zvuků a tónů - „Na medvídky a páčky“

  • rozlišování zvuků z přírody – CD nahrávky

 • rozvoj fonematického sluchu

  • určování první slabiky ve slově – s obrázky ovoce a zeleniny, hub, stromů

  • rytmizace slov – rozklad slov na slabiky

 • zrakové vnímání

  • < >

   hrubá motorika

   • pohybové hry – „Vstávej, vstávej ratata, podzim ťuká na vrata!“

   • < >

    cvičení rovnováhy – čáp, holubička

  • jemná motorika

   • manipulace se stavebnicemi, s hříbečkovoumozaikou, navlékání

                  bramborových, jeřabinových korálů, trhání, modelování, skládání

                  z přírodnin, zapuštění – podzimní listy

  • rozvoj kresby – kreslení – trojúhelníkovými pastelkami, malování – prstovými barvami, otisky listů, skládání z přírodnin

  • rozvoj grafomotoriky- grafické cvičení – fixace tvaru pomocí chůze po daném

                         tvaru – „cesta lesem“

  • pohyblivost prstů

   • postupné doteky palce s ostatními prsty na jedné ruce vpřed, i vzad – s říkankou „Tenhle medvěd má rád med“

   • při natažených prstech přitažení a odtažení prstů k sobě a od sebe- „stromy ve větru, list kaštanu“

   • ostrouhat mrkvičku

   

   

  Těšíme se na Vánoce

   

  • gymnastika mluvidel

   • tváře – nakrčit nos

   • rty – tvořit pevný retný závěr, střídat s otvíráním úst (rybička)

   • dolní čelist – udržet otevřená ústa (postupně prodlužovat)

   • jazyk – vyplazování jazyka v rychlejším tempu (čert)

                   - ťukáme hrotem jazyka do každého zubu (počítáme zuby)

  • dechové cvičení

   • krátký nádech, dlouhý výdech (foukáme si na studené ruce)

   • nádech nosem – foukáme jemně, silněji, nejsilněji (plamínek svíčky)

  • artikulační cvičení

   • říkanky – využít zásobník říkanek s vánoční a předvánoční tématikou                                                       

  • sluchové cvičení

   • procvičování směrovosti zvuku a tónů – „Odkud zvoní zvoneček“

   • poznáš, které slovo je nejdelší x nejkratší? Vytleskej si je – s obrázky (dárek x stromeček)

   • poslech pohádky „Čert a Káča“ – při slově čert „BLLL“

  • rozvoj fonematického sluchu

   • rytmizace písniček s využitím pohybu

   • procvičování a určování první hlásky – K, M, B – co patří Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi – najdi předměty, které začínají na K, M, B

  • zraková pozornost

   • umístit obrázky na místo

  • hrubá motorika

   • překážková dráha „ Cesta do Betléma“

   • pohybová hra „Rybičky, rybáři jedou“                              

  • jemná motorika

   • stříhání, vytrhávání, skládání papíru - svíčka, kreslení v písku – špetka – nácvik správného držení tužky, zdobení papírového stromečku

   • rozvoj kresby - kreslení, malování – vodovými barvami

   • rozvoj grafomotoriky- pracovní listy s předvánoční a vánoční tématikou

   • pohyblivost prstů – ťukání prsty do desky stolu – střídavě – „hra na klavír“

   

   

  Čarovná zima

   

  • gymnastika mluvidel

   • tváře – nadmout tváře (sysel)

   • rty – vtahování rtů dovnitř (ztratili jsme ústa, pusu)

                - pískání - špulení (meluzína)

   • čelisti – procvičování- pohyb otvírání a zavírání – dvířka od pece

   • jazyk -pohyb jazyka po hrotech H x D zubů – „ostříme pilu“

                    - zapřít hrot jazyka za H x D řezáky

  • dechové cvičení

   • dlouhý nádech, prudký výdech (odfoukni kuličku – od malé x větší x největší)

   • pomalý nádech a pomalý výdech – foukáme do vločky

   • hluboké dýchání (medvěd spí)

   • pozvolný nádech x pozvolný výdech – foukáme do peříčka

  • artikulační cvičení

   • říkanky – využít zásobník říkanek na téma zima                                    

  • sluchové cvičení

   • procvičování intenzity zvuků a tónů – hry s pohybem – údery na bubínek, hra na klavír

   • pohybová reakce na zvukový podnět – např. dup – stoj, tlesk – sed

  • rozvoj fonematického sluchu

   • rytmizace písniček a básniček s využitím pohybu

   • jmenujeme věci na obrázku rozložené po slabikách – děti určí obrázek např. če-pi-ce, ru-ka-vi-ce…

  • zraková pozornost

   • vyhledat tvar na pozadí - sněhuláci

  • hrubá motorika

   • pohybové hry „Na mrazíky“

   • denní cvičení „Les v zimě“

   • cvičení postřehu, koordinace -házení , chytání – „sněhová koule“

   • taneční kroky ve spojení s hudbou – s šátky

  • jemná motorika

   • manipulační cvičení – zapínání knoflíků, zipů, patentků, uzlování, mačkání, trhání papíru, uchopování droboučkých částic mezi prsty

   • „špetka“- nácvik správného držení tužky

   • rozvoj kresby – kreslení- zmizíkem – zimní krajina

   • rozvoj grafomotoriky

    • pracovní listy se zimní tématikou, kroužení celou paží až po drobné kroužení zápěstím a pohyby prstů -stavíme sněhuláky s říkankou

    • pohyblivost prstů – úchop prstový – při práci s modelínou, uděláme mezi prsty placičku

   

   

   

  Pohádková zima

   

  • gymnastika mluvidel

   • tváře – „nafukujeme tváře“ – položíme si ruce na tváře – nafukujeme balon,

          rukama plácneme „propíchneme balonek“

   • rty – rty u sebe – roztáhnout koutky – pusa klauna

    - rty lehce od sebe- vidíme zuby, které jsou postaveny kolmo na sebe –

                      roztáhnout koutky - úsměv

   • čelisti – krouživý pohyb dolní čelisti – „knoflíky“

                      - zvětšovat při otevřených ústech čelistní úhel

  • jazyk – klapot koníčka

   • „ přilepit“ celý jazyk k tvrdému patru – placka

   • vypláznout jazyk – placatý- lopata, „dlouhou špičku“ – rovnou nesmí ležet na zubech

  • dechové cvičení

   • bránice se dobře cvičí smíchem – motivace smějeme se „od ucha

                    k uchu“ jako klaun“

  • prodloužený nádech nosem, výdech ústy (foukání brčkem do kaňky)- maškary

  • pomalý nádech, přerušovaný výdech (bum, bum) – masopustní průvod

  • nádech nosem – silný stejnosměrný výdech ústy – nafukování balónků

  • artikulační cvičení

  • říkanky – využít zásobník říkanek na téma pohádky, masopust, řemesla

  • opakování vět jako ozvěnu (Kočí bičem točí, …s podporou obrázků)                                   

  • sluchové cvičení

   • procvičování směrovosti zvuků a tónů – využití didaktických her

                      např. „Kubo kde jsi?“

   • u kterého ucha povídám (šeptám – některá zvolená hláska, slabika, slovo)

  • hra s krabičkou – různý obsah, ukážeme a řekneme – děti odhadují

                    sluchem (starší děti mohou hledat i páry)                                                                                                                                                                                                      

  • rozvoj fonematického sluchu

   • poznej, co říkám - slova vyslovujeme po jednotlivých hláskách k-o-m-i-ní-k, p-r-i-n-c-e-z-n-a,…

   • vybarvi obrázek, který při pojmenování začíná vybranou hláskou

  • zraková pozornost

  • obrázkové čtení „Stojí město Nepovězto“

  • poskládat obrázek z několika částí – pohádkové puzzle

  • hrubá motorika

   • rytmická chůze ve 2/4 taktu nebo 3/4 – stuhy, šátky

   • cvičení s říkadly – masopustní rej

  • jemná motorika

   • manipulace se stavebnicí- šroubování – opraváři

   • skládání a lepení obličejů podle předlohy x vlastní fantazie

   • skládání z mozaiky

   • navlékání korálků pro princeznu

   • rozvoj kresby – rozfoukávání barev, tužkou- dokreslení druhé části klaunova

                    obličeje, malování do mokrého podkladu

  • rozvoj grafomotoriky- psaní na tabuli houbou, pracovní listy

  • pohyblivost prstů – postupné pokládání prstů do dlaně

  • přibližování a odtahování ukazováku a prostředníku (kámen, nůžky, papír)

   

   

  S březnem zelená se vrací

   

  • gymnastika mluvidel

   • tváře – „nafouknout“ H x D ret

   • rty – rty u sebe – stáhnout koutky „k sobě“ špulit rty- „zobáček“

    - rozkmitání rtů – „frkání“

          - otvíráme x zavíráme rty (ptačí maminka krmí ptáčata)

   • čelisti – napodobování žvýkání

   • jazyk – hrot jazyka leží za D řezáky, hřbet jazyka se zdvihá směrem dopředu a

                    nahoru k tvrdému patru „kočičí hřbet“

  • dechové cvičení

   • cvičení vdechových svalů (bránice) – motivace: ťukáme prstem do dlaně jako „ptáček na okně“ a důrazně šeptáme dvakrát opakovaně slabiku tukutuku

   • výdech spojený s vyslovením jednoho slova – motivace: sova houká (sevřeme ruku před ústa – voláme hůůů)

   • dlouhý nádech a výdech (probouzíme cvrčka)

  • artikulační cvičení

   • říkanky – využít zásobník říkadel na danou hlásku

   • komunitní kruh – kontrola výslovnosti

   • řekni, co vidíš kolem sebe – „Vlaštovička širým světem letěla, řekni, co všechno viděla“

  • sluchové cvičení

   • rozeznávání barvy zvuků a tónů – rozlišovat hudební nástroje, podle barvy tónů, ale důraz klademe na rozlišování hlasového zabarvení – hra „Ptáčku jak zpíváš?“

   • odhadování zvuku různých foukaček

   • rozlišování zvuků z přírody – zpěv ptáků, bzukot včel, …

  • rozvoj fonematického sluchu

   • rytmizace písniček s využitím pohybu „Rafaela stonožka“, „Čížečku, čížečku“….

   • grafické znázornění krátké x dlouhé slabiky (podpora obrázků,zvonku, bzučáku …)

   • určovat poslední slabiku a hlásku (konec prvního slova je stejný jako začátek toho dalšího)

   • využít obrázky (les- strom – moucha …, sova – vana – Nána…)

  • zraková pozornost

   • odlišení shodné a neshodné dvojice lišící se detailem – pracovní list

  • hrubá motorika

   • poskakování, skákání snožmo, skákání po jedné noze – skákání panáka, skákání přes švihadlo

   • cvičení postřehu, koordinace chytání a házení míčem

   • předplavecký výcvik

  • jemná motorika

   • manipulace se stavebnicemi- zatloukačka s hřebíčky, berušková mozaika, stříhání – pampelišky

   • rozvoj kresby – otisky a zapuštění barev – motýli

   • rozvoj grafomotoriky- obrázky s barevným pískem – napodobení solení - do písku píšeme ukazováčkem

   • psaní křídou na tabuli

   • pohyblivost prstů

    • vysouvání prstů z pěsti – postupně – „kocouří drápky“

    • zasouvání kolíčků oběma rukama

    • roztáčení dřevěné káči

    • házení a chytání drobných míčků – nejlépe naplněných pískem

   

  Houpej dál sluníčko v náručí

   

  • gymnastika mluvidel

   • tváře – „nafouknout“ P x L – píchla nás vosa

   • „nafouknout“ P x L – přelévání tváře

   • rty – rty u sebe – sešpulíme rty x rty do kroužku – „vypouštíme bublinky“

   • čelisti – pozvolné a plynulé otevírání úst do maximálního rozevření a pozvolné

          a plynulé zavírání úst – velká ryba otevírá a zavírá pusu

   • jazyk – mezi volně položené rty lehce vysunout hrot jazyka a zpět do úst

  (pohyb pomalý a v malém rozsahu, mezi rty se vysune jen hrot jazyka, ne větší část – šnek vystrkuje růžky)

  • dechové cvičení

   • pomalý nádech, dlouhý výdech (odfukujeme stéblo trávy)

   • nádech nosem – prodloužený výdech- foukání do proužku papíru – „silný vítr před bouřkou)

   • souvislý pomalý nádech a souvislý pomalý výdech (s artikulací „f“ nebo „š“ motivace „vítr suší prádlo“

  • artikulační cvičení

   • říkanky – využít zásobník říkadel na danou hlásku

   • napodobování přírodních zvuků KAP, KAP, kukačka kuká KUKU, cvrček CCC, ježek dupe DUP

  • sluchové cvičení

   • hledáme schovanou věc, vydávající přiměřeně hlasitý zvuk

   • diferenciace D x Ď, T X Ť. N X Ň – měkká a tvrdá kostka jako pomůcka

   • napodobení rytmu – vyťukáme, vytleskáme, zapípáme

  • rozvoj fonematického sluchu

   • rozlišování délky slabik – vytleskávat slabiky – co slyšíš (využít i pohyb dlouhý x krátký krok)

  • zraková pozornost

   • zapamatování a vybrání obrázků, které dítě vidělo před schováním

  • hrubá motorika

   • taneční kroky ve spojení s hudbou, říkadly, využití pohybových her – vystoupení pro maminky

  • jemná motorika

   • manipulace s kamínky, mušličkami,…r

   • rozvoj kresby – malování temperovými barvami, kreslení postavy – maminky, vystřihování srdíček

   • rozvoj grafomotoriky-grafické cviky s říkadly

   • pohyblivost prstů- brýle

                                                      - strouhat mrkvičku

                                                      - jak vysoko dosáhneš

         

                               

  Prázdniny klepou na dveře

   

  • gymnastika mluvidel

   • Tváře – nafukujeme tváře- rukama plácneme – smějeme se přitom, mračíme - vtáhnout tváře do úst

   • rty – rozkmitání rtů – „startujeme“

   • rty lehce od sebe – vidíme zuby, zuby jsou kolmo na sebe – koutky, přitáhneme k sobě- vysunout rty přímo vpřed – komínek od mašinky

   • čelisti – vysunout čelist doprava x doleva (lodička se houpá)

   • jazyk – vsunout hrot jazyka mezi D ret a zuby x H ret a zuby - opička

  • dechové cvičení

   • nádech nosem – výdech s prodlouženým Ú (vlak jede tunelem, vjíždí do nádraží)

   • dlouhý nádech a výdech (auto troubí – túúú, túúú)

   • vleže na zádech – krčíme nohy – nádech nosem, natahujeme nohy – ššš- výdech ústy (motivace vláček), kontrola nádechu do bříška – ruce položené na břiše

  • artikulační cvičení

   • říkanky – využít zásobník říkadel na danou hlásku

   • nápodoba zvuků – had SSSS, klokan skáče HOP, HOP

   • hrajeme si na auta „blikáme“ blik, blik, troubíme TÚ,TÚ

  • sluchové cvičení

   • rozeznávání zvuků – jede auto, jede vlak, letí letadlo…

   • zopakuj čtyři nesouvisející slova

  • rozvoj fonematického sluchu

   • ukaž obrázek, který říkám s-l-o-n, o-p-i-c-e, h-a-d, …

  • zraková pozornost

   • hledání předmětu v herně -motivace s plyšákem: – „Zavřete si děti oči! A můj žabák někam skočí. Děti, teď tu byl, někde nám tu zabloudil.“

  • hrubá motorika

   • prolézání, plazení, lezení po čtyřech – strachový pytel

   • klenba nohy, citlivost chodidel – smyslový chodníček

   • kákání na trampolíně                                  

  • jemná motorika

   • skládání obrázku z mozaiky Hama a z magnetické mozaiky

   • rozvoj kresby- obtahování, vybarvování, skládání z přírodnin, malování houbičkovými barvami – les, kreslení olejovým pastelem

   • rozvoj grafomotoriky- kreslení houbou na tabuli

   • pohyblivost prstů – opřít palec o nos a ostatní prsty se pohybují –

   • uložení palce mezi ostatní prsty, ruka v pěst – „pupík“

   • postupné proplétání a rozplétání prstů obou rukou

   

  Metodická podpora:

   

  BEDNÁŘOVÁ,  J. Mezi námi předškoláky. Computer Press, a.s., 2011

   

  EICHLEROVÁ, I.,HAVLÍČKOVÁ, J. Logopedické pohádky. Praha:Portál, 2012

   

  EICHLEROVÁ, I.,HAVLÍČKOVÁ, J. Já v krabici cukr a krupici. Praha: Portál, 2009

   

  FIALOVÁ, I., PLICKOVÁ, E. Rozumíš mi? BLUG, 2013

   

  VANDASOVÁ, J. Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky – logopedické sešity. Studio Press, 2001

   

  STREJČKOVÁ, L. Logopedie. Fragment, 2009

   

  KÁBELE, F. Brousek pro tvůj jazýček. Praha: Albatros, 2009

   

  TUČKOVÁ, J. Říkanky pro rozvoj řeči. Praha: Portál, 2012

   

  Šimonovy pracovní listy 1 – 7

   

  Zrakové vnímání – pracovní listy

   

  www.mentio.cz – Mentio Slovní zásoba, Mentio Nakupování, Mentio Hádanky

   

  CD-rom Brepta

   

  Klokanův kufr - komplexní pomůcka pro předškolní věk

   

  Pexeso pro uši – didaktická pomůcka