Mateřská škola

Informace o výši školného pro šk.r.2018-2019

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

 

V Kardašově Řečici 28.5.2018

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice

podle § 123 odst. 2 a 4 zákona 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

 

 

stanovuje

 

  • úplatu za předškolní vzdělávání od 1.9.2018 do 31.8.2019 pro všechny děti ve stejné měsíční výši 300,- Kč,

  • s účinností od 1.9.2018 podle § 125 odst. 2 školského zákona dítěti poskytnout vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku,

  • v případě přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin se podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, snížit úplatu za předškolní vzdělávání o polovinu,

  • podle § 123 odst. 2 a 4, podle § 165 odst. 2 písm. i) Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., správní řád, si mohou rodiče podat žádost o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost se podává písemně u vedení Základní školy a Mateřské školy.

 

Ing. Jana Hýbková Bc. Jana Jandová

ředitelka ZŠ a MŠ zástupkyně pro MŠ


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1801

přijat/a

1802

přijat/a

1803

přijat/a

1804

přijat/a

1805

přijat/a

1806

přijat/a

1807

přijat/a

1808

přijat/a

1809

přijat/a

1810

přijat/a

1811

přijat/a

1812

přijat/a

1813

přijat/a

1814

přijat/a

1815

přijat/a

1816

přijat/a

1817

přijat/a

1818

přijat/a

1819

přijat/a

1820

přijat/a

1821

přijat/a

1822

přijat/a

 

 

Datum zveřejnění 29.5.2018

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Kardašova Řečice

 

Informace pro rodiče přijatých dětí

 

 

Rodiče přijatých dětí si od 20.8.2018 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 20.8.2018 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 6.9.2018 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“.

 


PODĚKOVÁNÍ

Mockrát děkujeme ochotným pracovitým rodičům, kteří nelenili a 18.dubna zavítali na naši školkovou zahradu a pomohli s jejími úpravami. Jednalo se o práce jako stříhání keřů, hrabání starého jehličí a listí, natírání laviček a herních prvků, pletí plevele na záhonech...Rodičů mnoho nepřišlo, proto si o to víc vážíme těch, kterým leží na srdci to, kde jejich děti tráví velkou část dne.DĚKUJEME!!!


VÝHRA V SOUTĚŽI DOMESTOS

Naše mateřská škola se na podzim tohoto školního roku zúčastnila již 4.řady soutěžě DOMESTOS.A i když jsme nezískali hlavní výhru, přesto jsme nesoutěžili nadarmo.Odměnou nám je 7000Kč v poukazech na nákup prostředků Domestos. Velké díky patří opět paní Gorské, ale i ostatním rodičům a přátelům naší školky, kteří v soutěži hlasovali pro nás. DĚKUJEME!!!

Výhra k nahlédnutí zde.


Uzavření mateřské školy o letních prázdninách

Vážení rodiče,

 

mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena

od 16.7.2018 do 12.8.2018

 


Naše školka se zapojila do projektu

Naše školka se zapojila do projektu


Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.

. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Provozní doba mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je následující:​

Provoz začíná v 6:00 a končí v 16:00.
V 6:00 je otevřena třída "Ovečky".
V 6:45 je otevřena třída "Míček".
V 7:00 se otevírají třídy "Sluníčko" a "Dráček".
Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě pedagogovi nejpozději v 8:00 !!!
V 15:00 děti ze třídy "Sluníčko" přecházejí do třídy "Ovečky".
V 15:30 se scházejí všechny děti ve třídě "Ovečky".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Fotogalerie mateřské školy

Od školního roku 2013/2014 jsou fotografie z mateřské školy vkládány na tento web:

http://krstonozka.rajce.idnes.cz/

V jednotlivých článcích na tomto webu je vždy odkaz na příslušné album, stačí jen rozkliknout odkaz :-)

 
 
 
 
 

 


Pro úvodní seznámení

 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice. Je spádovou školou pro 9 okolních obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady.

Je vystavěna jako dvoupavilonová, s kapacitou 105 dětí. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Mš má již 4 třídy.

Součástí školy je hospodářská budova, v níž je školní kuchyně, prádelna, sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatny pro děti i zaměstnance.

Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené).

Pro úvodní seznámení