Mateřská škola

DŮLEŽITÉ!!!!!!!!!!!!!

Informace o provozu MŠ vzhledem ke Covid-19


OBECNÉ INFORMACE:

-        Mateřské školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

-        Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

-        Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy

školy a pohybu osob před budovou školy.

-        Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

-        Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.

-        Dítě do budovy MŠ přivede jedna osoba.

-        Mateřské školy v průběhu školního roku zváží nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).

-        Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

-        U vstupu do budovy školy a v dětské umývárně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

-        V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně pod dohledem pedagogů dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v mateřské škole.

- I nadále platí zákaz nošení hraček a plyšáků do MŠ!!!

- Od září 2020 rušíme čištění zubů.

-        Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor mateřské školy.

-        Je zajištěno bezpečné osoušení rukou a to ručníky na jedno použití nebo lze používat textilní ručníky.

-        Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

-        Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.

-        Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, nebude dítě vpuštěno do budovy školy – za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud není přítomen zákonný zástupce, bude mu tato skutečnost a nutnost bezodkladného vyzvednutí dítěte z mateřské školy ihned oznámena.

-        Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte. V izolaci pobývá dítě pod dohledem dospělého až do doby převzetí zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou.

-        Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

-        Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

-        Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních.

-        V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.

-        Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky a zákonné zástupce.

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ CELKOVÉHO PRŮBĚHU COVID 19 V NAŠEM OKRESE BUDETE INFORMOVÁNI PŘEDEM PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY A VCHODOVÝCH DVEŘÍ MŠ A BUDOU DLE "SEMAFORU" MŠMT A MZd. UPRAVOVÁNY PODMÍNKY V MŠ (nošení roušek, rozestupy atd...).


Informace o poskytování osobních údajů mateřské škole

Souhlasy ve školství – mateřská škola

 

V Kardašově Řečici. dne 18.8.2020

 

Vážení rodiče,

 

s blížícím se začátkem nového školního roku jsme s ohledem na vývoj problematiky souhlasů se zpracováním osobních údajů ve školství na základě aktualizované metodiky MŠMT a stanovisek ÚOOÚ revidovali naše vzory informovaných souhlasů, které po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy vyplňujete.

Na základě podepsaného informovaného souhlasu zákonného zástupce zpracovávala škola, pokud jí byly tyto údaje zákonnými zástupci poskytnuty, následující osobní údaje:

 

 • Údaj o zdravotní pojišťovně,

 • údaj o mateřském jazyce,

 • údaje o jméně, příjmení, datu narození a bydlišti za účelem organizace mimoškolních akcí a soutěží, a to zejména zpřístupněním těchto údajů třetím osobám zajišťujícím pro školu mimoškolní akce a soutěže,

 • zveřejňování výsledků školních prací a úspěchů dětí v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek formou uvedení jména, příjmení, věku dítěte, ukázky práce (autorských děl), umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu,

 • pořizování a zveřejňování fotografií/videozáznamů/audiozáznamů s připojením dalších osobních údajů dítěte,

 • údaj o zaměstnavateli – název, adresa a telefonní číslo,

 • údaj o telefonním čísle a e-mailu zákonného zástupce v rámci přijímacího řízení

 • údaj o jméně, příjmení vlastníka bankovního účtu a čísel bankovní účtů při platbě stravného z účtu a při platbě za poskytování školských služeb,

 • u rozvedených rodičů údaje o č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti, dni vydání, jména a příjmení toho, komu je dítě svěřeno do péče a časového rozsahu styku druhého rodiče s dítětem,

 • údaj o sourozencích dítěte a to jména, příjmení a data narození,

 • údaje o osobách, které budou na základě pověření předávat a vyzvedávat dítě z MŠ.

 

Dle aktuálního výkladu MŠMT a ÚOOÚ již není třeba většinu z těchto poskytnutých osobních údajů zpracovávat za podmínky udělení souhlasu zákonného zástupce.

 

Většinu z těchto uvedených údajů totiž škola zpracovává na základě níže uvedených právních titulů (zpracování těchto údajů na základě poskytnutého souhlasu by proto bylo nadbytečným zpracováním):

 

a) Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) – jde o situaci, kdy škola vystupuje jako smluvní partner. Konkrétně tedy půjde o následující zpracování:

 

- údaj o jméně, příjmení vlastníka bankovního účtu a čísle bankovního účtu v souhlasu k inkasu při platbě z účtu za účelem zajištění úplaty stravného – přihlášením ke stravování a placením stravného uzavírá zákonný zástupce se školou či jídelnou smlouvu, z které vyplývají práva a povinnosti včetně vrácení přeplatku zvoleným způsobemꓼ tedy i na bankovní účet, z kterého zákonný zástupce platil v průběhu školního roku stravnéꓼ stejně tak přihlášením a přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání uzavírá zákonný zástupce se školou smlouvu, z které vyplývají práva a povinnosti včetně vrácení přeplatku zvoleným způsobemꓼ tedy i na bankovní účet, z kterého zákonný zástupce platil v průběhu školního roku za školské službyꓼ

 

b) Zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – základní vzdělání je veřejným zájmemꓼ je totiž realizací základní lidského práva na vzdělání ve smyslu čl. 33 Listiny základních práv a svobod. Veřejný zájem školy spočívá v realizaci vzdělávání a denního režimu dítěte. Konkrétně tedy půjde o následující zpracování:

 

- údaje o osobách, které budou na základě pověření předávat a vyzvedávat dítě z MŠ, a to jména, příjmení, data narození, místa trvalého pobytu a telefonního čísla v evidenčním listě dítěte za účelem bezpečného předávání a vyzvedávání dítěte z MŠ – MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel MŠ převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel MŠ předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Zmocnění ke zpracování osobních údajů tak vyplývá ze zvláštních předpisů, nařízených postupů a s tím spojené zpracování je tudíž legitimní, a to i zpracování nezbytných údajů třetích osob, které zákonný zástupce určí pro vyzvedávání dítěte. Ani po nich tedy není na místě ze strany školy požadovat souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely. Zákonným důvodem v tomto případě bude, že zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, příp. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

c) Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – těmito zájmy jsou zejména ochrana práv školy, zejména ochrana reputace a dobrého jména, ochrana majetku školy a vymáhání pohledávek, ochrana života a zdraví a majetku dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců školy a potřeba znát historii vzdělávání dítěte a zajištění jeho vzdělávacích potřeb. Konkrétně tedy půjde o následující zpracování:

 

- údaj o mateřském jazyce v evidenčním listě dítěte – v tomto případě se jedná o oprávněný zájem školy znát mateřský jazyk dítěte za účelem potřeby komunikace s dítětem a zajištění jeho vzdělávacích potřebꓼ

 

- údaj o zaměstnavateli – název, adresa, telefonní číslo v evidenčním listě pro dítě – MŠ zpracovává tento údaj v příp., kdy zákonný zástupce tento údaj MŠ poskytne z důvodu, že nemá možnost v rámci pracovní doby používat svůj vlastní telefon a MŠ s ním potřebuje komunikovat, v případě nemoci dítěte, či jiného mimořádného stavuꓼ

 

- údaj o telefonním čísle a e-mailové adrese zákonných zástupců v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a v uvedení e-mailové adresy v evidenčním listě dítěte – dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba tak v podání uvádí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu. Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení. Stejně tak dobrovolně poskytnuté telefonní číslo účastníka řízení může přispět k rychlejší komunikaci v rámci přijímacího řízení, např. v příp. potřeby doplnit chybějící údaje. Tyto údaje tak v příp. jejich dobrovolného poskytnutí zákonným zástupcem škola zpracovává z důvodu oprávněného zájmu školy rychlejší komunikace v rámci přijímacího řízení, v příp. uvedení v evidenčním listě dítěte, pak pro rychlejší komunikaci v případě předškolního vzdělávání dítěteꓼ

 

- u rozvedených rodičů údaje o č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti, dni vydání, jména a příjmení toho, komu je dítě svěřeno do péče a časového rozsahu styku druhého rodiče s dítětem v evidenčním listě – jedná se o nepovinný údaj, který zákonný zástupce škole sděluje v příp., kdy chce, aby škola znala rozsah styku zákonného zástupce s dítětem. Škola pak tyto údaje zpracovává na základě oprávněného zájmuꓼ

 

- údaj o sourozencích dítěte, a to jména a příjmení po přijetí dítěte do MŠ v evidenčním listě dítěte – pokud zákonný zástupce tento údaj škole sdělí, pak jej škola zpracovává z důvodu oprávněného zájmu za účelem organizace režimu vzdělávání.

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že údaje, které bude škola zpracovávat, v případě jejich poskytnutí zákonným zástupcem, na základě uděleného souhlasu od zákonného zástupce jsou následující:

 

 • Údaj o zdravotní pojišťovně – vyplnění tohoto údaje v evidenčním listě dítěte např. pro potřebu komunikace v rámci BOZP je i nadále podmíněno poskytnutím souhlasu zákonného zástupce ke zpracování tohoto údaje. Ne pro každé použití údaje o zdravotní pojišťovně je však nutný souhlas zákonného zástupce. V případě úrazu dítěte má totiž škola dle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výslovnou povinnost zaslat zdravotní pojišťovně dítěte záznam o úrazu. S ohledem na zásadu minimalizace zpracování osobních údajů (čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR by však škola měla údaj o zdravotní pojišťovně na základě tohoto titulu vyžadovat či použít, jen pokud k danému úrazu dojde. Pokud by takový postup představoval pro školu obtíže (například týdenní LVVZ v zahraničí), má se za to, že v určitých případech lze žádat o údaj o zdravotní pojišťovně předem. Pokud existuje další výslovná zákonná povinnost školy komunikovat se zdravotní pojišťovnou žáka, pak i tato komunikace by byla odůvodněna plněním právní povinnosti školy

 

 • Přihlášky a evidence na aktivity školy (plavání, dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce) a poskytnutí údajů organizátorům těchto akcí a ubytovacím zařízením v souvislosti s organizací výjezdních aktivit školy – v případě předávání osobních údajů dítěte, kdy se jedná o více údajů než jméno a příjmení dítěte (např. třída, věk, bydliště) organizátorům školních a mimoškolních aktivit (příp. ubytovacím zařízením) je i nadále nutný souhlas zákonných zástupců se zpracováním (předáváním) těchto údajů. V případě, kdy škola předává pouze jméno a příjmení dítěte jedná se o veřejný zájem na zajištění vzdělávání dětí, zároveň jde o oprávněný zájem školy na zajištění bezpečného průběhu akce a také půjde o zpracování na základě plnění smlouvy (úhrada ubytování, stravného apod.)ꓼ

 

 • Zveřejňování výsledků školní práce a úspěchů dítěte v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek – zveřejňování výsledků školní práce a úspěchů dítěte v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, kdy škola prezentuje úspěchy dítěte, výrobky, výkresy či jiná autorská díla s připojením jména a příjmení dítěte v propagačních materiálech školy, v kronice školy, na webových stránkách školy, na nástěnkách umístěných ve škole, na veřejných výstavách pořádaných školou, příp. v publikacích zabývajících se činností školy provádí škola za účelem prezentace dobrého jména školy a ochraně její pověsti, protože je v zájmu školy pochlubit se úspěchy jejích žáků, neboť jde rovněž o úspěchy jejích pedagogických pracovníků – tyto údaje jsou tak zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu školy a stejně tak i z důvodu veřejného zájmu na zajištění vzdělávání dětí. Pokud by škola v rámci prezentace těchto školních prací a úspěchů dětí chtěla prezentovat i další osobní údaje dítěte (např. věku dítěte, třídy, fotografie, popř. videozáznamu) je i nadále nutný souhlas zákonných zástupců se zpracováním těchto údajůꓼ

 

 • Zveřejňování fotografií (a videí) - Ve výkladu problematiky se nic zásadně nemění, zveřejňování fotografií a videí společně s dalšími osobními údaji jako je jméno, příjmení a např. rok narození, třída, umístění v soutěži atd. je podmíněno udělením souhlasu od zákonného zástupce dítěte. S ohledem na vývoj sociálních sítí a doporučení je pro vás připraven nový vzor tohoto souhlasu, který lépe vyjadřuje citlivost této oblasti.

 

Na začátku nového školního roku tak bude škola dávat zákonným zástupcům podepisovat nové informované souhlasy, a to pouze ke zpracování osobních údajů, u kterých je jejich zpracování, vzhledem k výše uvedeným závěrům, podmíněno udělením souhlasu od zákonného zástupce.

 

Co bude škola dělat s podepsanými souhlasy, které má od vás již udělené? Jelikož není stanovena konkrétní lhůta pro uchování těchto souhlasů, budeme vaše poskytnuté souhlasy uchovávat po dobu 3 let, neboť to je lhůta, ve které se promlčuje přestupek nezákonného zpracování osobních údajů. Poté již není možné nedoložení souhlasu sankcionovat jako přestupek. Vzhledem k tomu, že souhlasy v této oblasti se staly nadbytečnými, budou po uplynutí této lhůty skartovány.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů můžete využít informace o zpracování osobních údajů uveřejněných na našich webových stránkách nebo se s dotazem obrátit přímo na ředitelku školy (Ing. Jana Hýbková, tel. č. 734 200 924) či našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Ing. Bc. Leona Bucharová, tel. č. 773 823 040).

 

 

Ing. Jana Hýbková ředitelka školy


Naše školka se zapojila do projektu

Naše školka se zapojila do projektu


Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.

. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Provozní doba mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je následující:​

Provoz začíná v 6:00 a končí v 16:00.
V 6:00 je otevřena třída "Ovečky".
V 6:45 je otevřena třída "Míček".
V 7:00 se otevírají třídy "Sluníčko" a "Dráček".
Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě pedagogovi nejpozději v 8:00 !!!
V 15:00 děti ze třídy "Sluníčko" přecházejí do třídy "Ovečky".
V 15:30 se scházejí všechny děti ve třídě "Ovečky".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Fotogalerie mateřské školy

Od školního roku 2013/2014 jsou fotografie z mateřské školy vkládány na tento web:

http://krstonozka.rajce.idnes.cz/

V jednotlivých článcích na tomto webu je vždy odkaz na příslušné album, stačí jen rozkliknout odkaz :-)

 
 
 
 
 

 


Pro úvodní seznámení

 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice. Je spádovou školou pro 9 okolních obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady.

Je vystavěna jako dvoupavilonová, s kapacitou 105 dětí. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Mš má již 4 třídy.

Součástí školy je hospodářská budova, v níž je školní kuchyně, prádelna, sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatny pro děti i zaměstnance.

Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené).

Pro úvodní seznámení