Mateřská škola

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Informační schůzka pro rodiče

 

se bude konat

ve čtvrtek 5.9.2019

v 19.00 hod.

 

ve třídě „Ovečky“

 

 

 

 


PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Vyplnění přichlášek ke stravování na školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je školní jídelna povinna vést matriku strávníků.  Proto na začátku každého školního roku žádáme všechny rodiče o vyplnění přihlášky ke stravování a uhrazení jistiny na školní rok 2019/2020. Můžete tak učinit od 26.8. do 30.8. 2019 v době od 7.00 do 13.00 hod. v kuchyni MŠ u pí. Kubíčkové.

 

Děkujeme

 

 

 


ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD NA ROK 2019-2020

SEZNAM DĚTÍ TŘÍDY DRÁČEK

 

DOČKAL René

HANZLÍK Matyáš

HANZLÍK Lukáš

HEŠÍK Martin

HOŘKÝ Adam

KODYMOVÁ Anna

KOLÁŘOVÁ Eva

KOPRNA Matěj

KORBELOVÁ Kateřina

KRACÍKOVÁ Amálie

MACHOVÁ Karolína

MARSOVÁ Amálie

MITAS Martin

PIVEC Matyáš

SOJKOVÁ Alexandra

SLANINA Matěj

SLEZÁKOVÁ Eliška

SVOBODA Jan

SVOBODA Jiří

SVOBODNÍK Jakub

ŠIMLÍKOVÁ Šárka

ŠOJSL David

VAŇKOVÁ Anna

VAVERKA Aleš

VYKOPALOVÁ Ema


 


Učitelky: Bc. Jana Jandová ,Soňa Medková

Asistent pedagoga: Daniela Nováková


 

 

SEZNAM DĚTÍ TŘÍDY MÍČEK

 

ALDORF Dominik

ALDORF Michael

HEŠÍK Kryštof

HOUSKA František

CHADRABOVÁ Eliška

KARFÍKOVÁ Rozálie

KOPRNOVÁ Barbora

KORANDA Patrik

KSANDR Tomáš Jaroslav

LANDSTEIN Viktor

LAUKO Eliáš

LAUKO Emílie

MARSOVÁ Ráchel

MAXA Petr

MÍCHAL Tomáš

PUGNER David

RANDLOVÁ Veronika

SLEZÁK Mates

SOBOTKOVÁ Nikola

ŠTOČKOVÁ Emily Ann

ŠŤASTNÝ Martin

ŠUBRT Matěj

VUCHKAN Viktoríia

 

Učitelky: Zdeňka Müllerová

                                                                       Vladislava Smolíková

                Školní asistent: Pavlína Macková

 

SEZNAM DĚTÍ TŘÍDY OVEČKY


 

 

Bejna Daniel

ČÁPOVÁ Ema

DOUBRAVSKÁ Sára

DUBOVÁ Zuzana

KASPEROVÁ Vanesa

KODYM Adam

KUBÁT Ferdinand

LEJSEK Filip

MACHOVÁ Vanesa

MICHAL Sebastian

ONDŘEJ Ondřej

PFEIFER Daniel

PFEIFEROVÁ Vanesa

PITÍN Dominik

SKOUPA Pavel

SOBOTKA Václav

SOJKA Jakub

SMRČKOVÁ Emma

STRNADOVÁ Anna

ŠIMEK Jakub

ŠOJSLOVÁ Anna

TUREK Miroslav

VODIČKA Jakub

VODRÁŽKA Štěpán

 

 

                                                        Učitelky: Jana Dvořáková

Vlasta Janoušková

 

SEZNAM DĚTÍ TŘÍDY SLUNÍČKO

 

 

BAŠTOVÁ Monika

BERANOVÁ Hana

HEŠÍK Štěpán

HRABAL Stanislav

HRODĚJOVÁ Valentina

CHALUPKA Jan

JANKŮ Šimon

JANOUŠEK Jiří

JANOUŠKOVÁ Eliška

KARFÍK Jonáš

KOSTEČKA Jan Damián

KRACÍKOVÁ Natálie

KUBÍNOVÁ Lenka

NEDOMA Michael

ŠIMEK Filip

ŠPULÁK Daniel

TOMÁNEK Jakub

TUREK Lukáš

VAŇAS Dominik

VITURKA Jan

VITURKOVÁ Aneta

VITURKOVÁ Elena

VRÁNEK Rostislav

ZAVADIL Radek

ŽÁK Adam


Učitelky: Alžběta Doubravská

                                              Marie Hejdová

                                Asistentka pedagoga: Blanka Randlová

 

 

 

 

 

 

 


Informace o výši stravného na šk.r. 2019/2020

CENY STRAVNÉHO MŠ KARDAŠOVA ŘEČICE OD 1.9.2019

Děti do 6 let                Děti, které během školního roku dovrší 7 let

PŘ 9,- Kč                   PŘ 9,- Kč

OB 21,- Kč                OB 24,- Kč

SV 7,- Kč                   SV 7,- Kč

CELKEM 37,- Kč      CELKEM 40,- Kč

ZEMĚSTNANCI 33,- Kč

JISTINY 900,- Kč na stravné, 300,- Kč na školné

vybíráme začátkem školního roku. Poté strávníci platí to, co skutečně projedli:  za září začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.

Za červen strávníci již neplatí, částka vzata z jistin, případný přeplatek vracíme začátkem července.

 

 

 

 

Ing. Jana Hýbková       Hana Havlová

ředitelka ZŠ a MŠ       vedoucí školní jídelny


Informace o výši školného na šk.r. 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

 

V Kardašově Řečici 20.5.2019

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice

podle § 123 odst. 2 a 4 zákona 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

 

 

stanovuje

 

  • úplatu za předškolní vzdělávání od 1.9.2019 do 31.8.2020 pro všechny děti ve stejné měsíční výši 300,- Kč,

  • s účinností od 1.9.2019 podle § 125 odst. 2 školského zákona dítěti poskytnout vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku,

  • v případě přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin se podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, snížit úplatu za předškolní vzdělávání o polovinu,

  • podle § 123 odst. 2 a 4, podle § 165 odst. 2 písm. i) Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., správní řád, si mohou rodiče podat žádost o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost se podává písemně u vedení Základní školy a Mateřské školy.

 

Ing. Jana Hýbková         Bc. Jana Jandová

ředitelka ZŠ a MŠ           zástupkyně pro MŠ

 


Naše školka se zapojila do projektu

Naše školka se zapojila do projektu


Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.

. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Provozní doba mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je následující:​

Provoz začíná v 6:00 a končí v 16:00.
V 6:00 je otevřena třída "Ovečky".
V 6:45 je otevřena třída "Míček".
V 7:00 se otevírají třídy "Sluníčko" a "Dráček".
Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě pedagogovi nejpozději v 8:00 !!!
V 15:00 děti ze třídy "Sluníčko" přecházejí do třídy "Ovečky".
V 15:30 se scházejí všechny děti ve třídě "Ovečky".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Fotogalerie mateřské školy

Od školního roku 2013/2014 jsou fotografie z mateřské školy vkládány na tento web:

http://krstonozka.rajce.idnes.cz/

V jednotlivých článcích na tomto webu je vždy odkaz na příslušné album, stačí jen rozkliknout odkaz :-)

 
 
 
 
 

 


Pro úvodní seznámení

 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice. Je spádovou školou pro 9 okolních obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady.

Je vystavěna jako dvoupavilonová, s kapacitou 105 dětí. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Mš má již 4 třídy.

Součástí školy je hospodářská budova, v níž je školní kuchyně, prádelna, sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatny pro děti i zaměstnance.

Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené).

Pro úvodní seznámení