Mateřská škola

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST

 

13.6.2019

 

od 15.00 do 17.00 hod.

 

  • vystoupení kroužku aerobiku

  • vystoupení hudebně – pohybového kroužku

  • stužkování předškoláků

  • sportovní aktivity pro děti a rodiče

  • cukrová vata

 

 

Vážení rodiče,

prosíme, vyzvedněte si své dítě, pokud neúčinkuje, do 14.45 hod. ve své třídě.

 

Po dobu Zahradní slavnosti za dítě nesou plnou odpovědnost rodiče!

 

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!


Informace o výši stravného na šk.r. 2019/2020

CENY STRAVNÉHO MŠ KARDAŠOVA ŘEČICE OD 1.9.2019

Děti do 6 let                Děti, které během školního roku dovrší 7 let

PŘ 9,- Kč                   PŘ 9,- Kč

OB 21,- Kč                OB 24,- Kč

SV 7,- Kč                   SV 7,- Kč

CELKEM 37,- Kč      CELKEM 40,- Kč

ZEMĚSTNANCI 33,- Kč

JISTINY 900,- Kč na stravné, 300,- Kč na školné

vybíráme začátkem školního roku. Poté strávníci platí to, co skutečně projedli:  za září začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.

Za červen strávníci již neplatí, částka vzata z jistin, případný přeplatek vracíme začátkem července.

 

 

 

 

Ing. Jana Hýbková       Hana Havlová

ředitelka ZŠ a MŠ       vedoucí školní jídelny


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1901

přijat/a

1902

přijat/a

1903

přijat/a

1904

přijat/a

1905

přijat/a

1906

přijat/a

1907

přijat/a

1908

přijat/a

1909

přijat/a

1910

přijat/a

1911

přijat/a

1912

přijat/a

1913

---------

1914

přijat/a

1915

přijat/a

1916

přijat/a

1917

přijat/a

1918

přijat/a

1919

přijat/a

 

Datum zveřejnění 29.5.2019

 

 

 

 

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Kardašova Řečice

 

Informace pro rodiče přijatých dětí

 

 

Rodiče přijatých dětí si od 19.8.2019 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny a uhradí jistinu 1200 Kč/900 Kč stravné, 300 Kč školné/.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 19.8.2019 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 5.9. od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“ /vyplnění Evidenčních listů/.

Přihlášku ke stravování je možno si stáhnout níže v příloze pod článkem.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-ke-stravovani.doc 38.4 Kb

Informace o výši školného na šk.r. 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

 

V Kardašově Řečici 20.5.2019

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice

podle § 123 odst. 2 a 4 zákona 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

 

 

stanovuje

 

  • úplatu za předškolní vzdělávání od 1.9.2019 do 31.8.2020 pro všechny děti ve stejné měsíční výši 300,- Kč,

  • s účinností od 1.9.2019 podle § 125 odst. 2 školského zákona dítěti poskytnout vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku,

  • v případě přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin se podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, snížit úplatu za předškolní vzdělávání o polovinu,

  • podle § 123 odst. 2 a 4, podle § 165 odst. 2 písm. i) Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., správní řád, si mohou rodiče podat žádost o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost se podává písemně u vedení Základní školy a Mateřské školy.

 

Ing. Jana Hýbková         Bc. Jana Jandová

ředitelka ZŠ a MŠ           zástupkyně pro MŠ

 


Naše školka se zapojila do projektu

Naše školka se zapojila do projektu


Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.

. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Provozní doba mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je následující:​

Provoz začíná v 6:00 a končí v 16:00.
V 6:00 je otevřena třída "Ovečky".
V 6:45 je otevřena třída "Míček".
V 7:00 se otevírají třídy "Sluníčko" a "Dráček".
Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě pedagogovi nejpozději v 8:00 !!!
V 15:00 děti ze třídy "Sluníčko" přecházejí do třídy "Ovečky".
V 15:30 se scházejí všechny děti ve třídě "Ovečky".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Fotogalerie mateřské školy

Od školního roku 2013/2014 jsou fotografie z mateřské školy vkládány na tento web:

http://krstonozka.rajce.idnes.cz/

V jednotlivých článcích na tomto webu je vždy odkaz na příslušné album, stačí jen rozkliknout odkaz :-)

 
 
 
 
 

 


Pro úvodní seznámení

 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice. Je spádovou školou pro 9 okolních obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady.

Je vystavěna jako dvoupavilonová, s kapacitou 105 dětí. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Mš má již 4 třídy.

Součástí školy je hospodářská budova, v níž je školní kuchyně, prádelna, sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatny pro děti i zaměstnance.

Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené).

Pro úvodní seznámení