Mateřská škola

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 

K zápisu si prosím přineste:

 

- Občanský průkaz zákonného zástupce,

- Kartičku ZP dítěte,

 

 

 

 • Přidělení registračních čísel, vyplnění žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyzvednutí související dokumentace bude probíhat ve dnech 2.5. a 3.5.2019 od 10.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin ve třídě „Ovečky“.

 • Níže pod celým článkem je možno stáhnout tyto dokumenty: Vyjádření lékaře a Žádost o předškolní vzdělávání.

 

 • Vrácení vyplněných tiskopisů bude probíhat do 10.5.2019 ve třídě „Ovečky“.

 

 

 • Účastník řízení má možnost nahlížet do spisu, případně ho doplnit  a ještě před vydáním rozhodnutí se seznámit a vyjádřit k podkladům pro jeho vydání. Můžete tak učinit v MŠ v kanceláři zástupkyně dne 16.5.2019 v době od 13.00 do 15.00 hodin.

 

 • Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice v rámci správního řízení a stanovených kriterií vypracuje Rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů.

 

 

 • Oznámení o přijetí dítěte do MŠ pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno 29.5.2019 za prosklenými vchodovými dveřmi třídy „Ovečky“ a na www. stránkách školy (www.zskrecice.cz).

 

 • Předpokládaná volná kapacita je 30 míst.

 

 

 • Rodičům dětí, které nebyly přijaty, bude Rozhodnutí o nepřijetí předáno osobně, nebo přijde doporučenou poštou.

 

 

 • Řešení případného odvolání ve věci přijetí dítěte do MŠ.

 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole pro školní rok 2019/2020

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice Ing. Jana Hýbková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení

§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).


 

 

II.

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2019.

 

 

Kritérium

 

Body

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

 

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

3

 

 

1

Věk dítěte

3 roky věku

4 roky věku

2

3

Individuální situace dítěte

 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

 

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona.

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přijato dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné - dítě které dosáhlo od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

*** Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku

dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě

cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) a to do výše

povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

III.

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytnout vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

 

 

 

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Kardašova Řečice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyjadreni-lekare.docx 14.1 Kb
zadost.docx 16.1 Kb

Informace o výši školného pro šk.r.2018-2019

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

 

V Kardašově Řečici 28.5.2018

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice

podle § 123 odst. 2 a 4 zákona 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

 

 

stanovuje

 

 • úplatu za předškolní vzdělávání od 1.9.2018 do 31.8.2019 pro všechny děti ve stejné měsíční výši 300,- Kč,

 • s účinností od 1.9.2018 podle § 125 odst. 2 školského zákona dítěti poskytnout vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku,

 • v případě přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin se podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, snížit úplatu za předškolní vzdělávání o polovinu,

 • podle § 123 odst. 2 a 4, podle § 165 odst. 2 písm. i) Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., správní řád, si mohou rodiče podat žádost o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost se podává písemně u vedení Základní školy a Mateřské školy.

 

Ing. Jana Hýbková Bc. Jana Jandová

ředitelka ZŠ a MŠ zástupkyně pro MŠ


Naše školka se zapojila do projektu

Naše školka se zapojila do projektu


Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.

. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Provozní doba mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je následující:​

Provoz začíná v 6:00 a končí v 16:00.
V 6:00 je otevřena třída "Ovečky".
V 6:45 je otevřena třída "Míček".
V 7:00 se otevírají třídy "Sluníčko" a "Dráček".
Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě pedagogovi nejpozději v 8:00 !!!
V 15:00 děti ze třídy "Sluníčko" přecházejí do třídy "Ovečky".
V 15:30 se scházejí všechny děti ve třídě "Ovečky".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Fotogalerie mateřské školy

Od školního roku 2013/2014 jsou fotografie z mateřské školy vkládány na tento web:

http://krstonozka.rajce.idnes.cz/

V jednotlivých článcích na tomto webu je vždy odkaz na příslušné album, stačí jen rozkliknout odkaz :-)

 
 
 
 
 

 


Pro úvodní seznámení

 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice. Je spádovou školou pro 9 okolních obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady.

Je vystavěna jako dvoupavilonová, s kapacitou 105 dětí. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Mš má již 4 třídy.

Součástí školy je hospodářská budova, v níž je školní kuchyně, prádelna, sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatny pro děti i zaměstnance.

Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené).

Pro úvodní seznámení