Zahradní slavnost 


Fotografie naleznete zde
 


Fotografie ze dne zdravovědy a pohybu

Kurz vodní turistiky

 


Fotografie naleznete zde


Kurz vodní turistiky 


Vltava 11.-13.6. 2014

Fotografie naleznete zde


Co rodiče nevědí o školním stravování

Nejen mnoho rodičů, ale také všichni ti, co se stravují ve školních jídelnách, pátrají po informacích o školním stravování. A právě pro ně je určen tento článek zveřejněný na portálu Jídelny.cz od Ing. Pavla Ludvíka vedoucího redakce tohoto portálu.

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých stanoviscích informováni a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů tomu tak často není. Kolik sporů a nepříjemných situací za poslední léta v jídelnách vzniklo jen proto, že rodiče tvrdě uplatňovali své požadavky! Mnoho střetů by odpadlo, kdyby všechny strany znaly svá stanoviska a své možnosti.

Trochu legislativy úvodem
Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a  omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič.
Vyhláška stanovuje dvě základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)
Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.
Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je
vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Obědy jsou moc drahé
Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie. O tom, co stojí potraviny, jestli jejich cena stoupá nebo klesá, se můžeme snadno přesvědčit. Mnoho jídelen nakupuje potraviny ve velkoobchodech za ceny nižší, ale je bohužel i mnoho takových, kam velkoobchod odmítá dodávat (obvykle těch, kde se stravuje málo žáků). Těm pak nezbývá, než aby nakupovaly v běžném obchodě za běžné ceny.
Zatímco materiálovou část ceny mohou mít rodiče pod kontrolou, horší je to s náklady mzdovými a režijními. Pokud jde o mzdy, tak každý rodič, který se zajímá o dění kolem sebe, ví, že platy ve školních jídelnách jsou velmi nízké, řada kuchařek dnes pracuje za minimální mzdu. Režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení, školení personálu) pak závisí na konkrétních podmínkách každé jídelny a mohou být i ve srovnatelných jídelnách skutečně různé.

Obědy platím a proto mám právo...
Ta práva jsou bohužel velmi malá. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.
Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti pohybují kolem 20 Kč (v závislosti na věku dítěte). Rodič, který stravenku hradí, musí počítat s tím, že min. dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat.
Rodič tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezeno.

Mému synovi nevyhovuje, co dostává na oběd
Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by zakazoval např. párky nebo klobásy nebo že by ve školkách bylo povinné mléko ke snídani.
Vyhláška 107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné tabulce. Např. u dětí 1. stupně ZŠ musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných výrobků.
Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků.
Požadavků, které rodiče i děti vznášejí, je mnoho: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je možné o těchto požadavcích se školou nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém. Obecně však lze říci, že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin bude pro jídelny problematické, protože v těchto skupinách dodržují normu jen tak tak.
Pozor ale na to, že některé změny se mohou promítnout v ceně jídla. Jídelna musí dodržet finanční limit.

Syn dostává malé porce masa
Vyhláška 107/2005 předepisuje, že ve věkové kategorii 11-14 let má dítě za měsíc v průměru dostat 70 g masa na jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných příležitostech připravit porce např. 100 gramové, ale příště zase musí ušetřit. Např. do rizota dají masa jen 50 g.
V případě nespokojenosti si můžete nechat porci převážit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a velmi pravděpodobně také nedodrží finanční limit. A to si žádná jídelna nedovolí, protože na nákup potravin má jen ty peníze, které vybere od rodičů.

V naší jídelně se vaří podle zastaralých norem
V České republice neexistují předepsané normy (receptury) pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit současně oba požadavky není jednoduché. Natolik jídelnu omezují, že si nemůže v jídelním lístku dovolit žádné extravagance.
Navíc působí ještě další tlak: tlak strávníků, kterých ubývá. Proto v mnoha jídelnách hledají a vymýšlejí nové a nové receptury, kterými by strávníky upoutali.

Složení jídelníčku je hrozné
Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především tak, aby dodržela výživové normy (spotřební koš). Existuje ale řada neoficiálních doporučení: např. maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2 krát měsíčně ryby, 4 krát měsíčně zeleninové bezmasé jídlo, dva dny po sobě by neměla být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu než hlavní jídlo apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, obvykle také dodrží spotřební koš.
I dodržování těchto zásad bývá předmětem kontrol jídelen, ale závěry jsou spíše formou doporučení, upozornění. Při nedodržování těchto zásad nelze uplatnit sankce, rodiče si je nemohou vynutit, někdy to z provozních důvodů ani nelze.
Nemůžeme označit jídelníček jednoduše za hrozný, musíme konkrétně uvést porušení obvyklých zásad a úpravu skladby jídelníčku vyjednat s vedením školy.

Některé potraviny by se měly ve školkách zakázat
Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se v jejich mateřské školce podává uzené maso a uzeniny vůbec, proč se nepoužívají ve větší míře umělé margariny (typu Rama) apod. Obavy také panují o vliv vnitřností, máku apod. na zdravotní stav dítěte.
Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují
zákonu o potravinách 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii. V této oblasti se rodičům otvírá široké pole působnosti při jednání s vedením školy, školky nebo jídelny.

Oběd po dobu nemoci a o prázdninách
Starší rodiče si ještě pamatují, že oběd mohlo dítě odebírat v době nemoci a také o prázdninách. Dnes to již neplatí a někteří rodiče to považuji za zlovůli kuchařek či jejich lenost vařit v době prázdnin.
Není tomu ale tak. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne.
Nic však rodičům nebrání v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou (nedotovanou) cenu.

Dietní a alternativní strava
V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu, nebo vyžadují stravu vegetariánskou, veganskou apod. Na přípravu těchto druhů jídel není podle legislativy právní nárok, záleží čistě na možnostech a pochopení kuchařek, zvýšené finanční náklady musí hradit strávník. Rodiče by však měli vědět, že příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách obvykle není. Kuchařky, které svolí vařit taková jídla, podstupují riziko. Mnohem častější jsou případy, kdy rodiče dietní stravu připravují doma, do jídelny ji jen donesou a personál ji pouze ohřeje a naservíruje.

 

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz


Školní ples 22.11.2013

Dne 22. listopadu se v rámci završení oslav ke 150. výročí založení školy konal historicky první Školní ples. Již před šestou hodinou se sál začal plnit návštěvníky, na které čekal krásně vyzdobený sál spolu s malým občerstvením na každém stole. Projev paní ředitelky ples zahájil a zábava mohla začít. Celým večerem nás provázeli moderátoři z 9. třídy – Simona Bartošová a Filip Donát, kteří si vedli jako zkušení matadoři. Během plesu jsme zhlédli i několik tanečních vystoupení, kdy jako první vystoupila taneční skupina Tři tečky z DDM v Jindřichově Hradci. Dále se nás žáci 5. tříd snažili naučit tanec „letkis“, 7.A třída nám zase předvedla své vystoupení aerobicu. Poslední vystoupení pak opět patřilo Třem tečkám. Všechna vystoupení sklidila bouřlivý potlesk, který si vystupující opravdu zasloužili. Parket také zaplnil tanec rodičů s dětmi, které si celý ples velmi užily. Třešničkou na dortu pak pro ně byla některá z výher v malé tombole, na které se svými výrobky, jež při projektovém dni vyrobily, také podílely. Losování velké tomboly bylo posunuto na 21:30, aby se ho děti mohly také zúčastnit. První cenou byl tablet, který vyhrála jedna z našich bývalých žákyň. Celý ples proběhl ve velmi příjemné a veselé atmosféře a za to všem zúčastněným patří velký dík.

Školní ples 22.11.2013


Oznámení Metodika prevence sociálně patologických jevů

Vážení rodiče, od školního roku 2013/2014 jsem byla pověřena vedením školy prací " Metodika sociálně patologických jevů" na na naší Základní škole v Kardašově Řečici. V případě výchovných, či jiných problémů s Vašimi dětmi jsem Vám ochotna pomoci. Proto  se na mě neváhejte obrátit o pomoc a radu. Osobně nebo mailové adrese.

lena.micha@seznam.cz

Mgr. Lenka Míchalová

Zde jsou důležitá telefonní čísla, maily na pomoc rodičům!

LINKA BEZPEČÍ: 840 111 234

MODRÁ LINKA BEZPEČÍ: 549 241 010

mobilní linka: 608 902 410 ( 9 - 21)

help@modralinka.cz

chat.modralinka.cz ( pondělí, středa, sobota) ( 18 - 21)


Přednáška spojená s besedou "Sex, AIDS, drogy a vztahy"

Přednáška spojená s besedou "Sex, AIDS, drogy a vztahy"Vážení, rodiče, jsme rádi, že jsme pro Vaše děti 8. a 9. třídy mohli zajistit kvalitní přednášku spojenou s besedou o aktuálních tématech, které se týkají jejich budoucího života. Pan Mgr. Vácha našim žákům a žákyním vysvětlil jak nemoc AIDS vznikla, jak se přenáší a na co si ve svém budoucím životě mají dávat pozor a jak se mají chovat "nerizikově." 

Šlo nám především o to, aby se naši žáci a žákyně dozvěděli více o drogách, o intimním životě a o tom, aby si vážili především svého zdraví a  podle toho se chovali. Všichni víme, že toto jedna přednáška nezachrání. Důležitá je rodina a vy, kteří je vychováváte. I nám na Vašich dětech  záleží!  Beseda byla vedena v přátelském duchu, děti odpovídaly na otázky, vyplňovaly pracovní list týkající se přednášky a dozvěděly se mnoho nového. Víte, že každý dvoustý člověk na naší planetě je nemocný nemocí AIDS? Víte, že v Evropě je nejvyšší výskyt nemocných AIDS ve Španělsku, druhá je Itálie a třetí je Francie?

I v příštím roce budeme pokračovat v těchto aktivitách.

Za ZŠ Mgr. Lenka Míchalová (metodik sociálně patologických jevů)


DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU

DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU


Dne 12.5. 2014 se na naší škole konal Projektový den věnovaný základům první pomoci. S těmito základy nás seznámil tým paní Jitky Čechové. Dozvěděli jsme se mnoho o ošetření různých poranění, jak se máme zachovat v kritických situacích a na jaká čísla se máme obrátit. Celý náš Projektový den se nesl v duchu pohybu. O to se postarala pro 1.až 6.třídy skvěle třída 7.A. Žáci a žákyně si připravili sedm stanovišť, kde děti plnily nejrůznější úkoly: jako např. srážení kuželek, přenášení míčku na lžičce, přeskoky přes lavičku a švihadlo, skoky na jedné noze, skok z místa, slalom v běhu nebo driblování míčem a hod na místo. Mezitím pan učitel Michálek s třídami 7.B, 8. a 9. na velkém hřišti závodili v biatlonu. Tedy běhu a střelbě ze vzduchovky. Na závěr záchranáři ZZS Jihočeského kraje pod vedením pana Karla Filipa předvedli ukázku záchrany lidského života po úrazu ( pád z kola). Den se nám vydařil. Mnoho jsme se naučili a poznali jsme, jak jsou znalosti první pomoci důležité. Na závěr nás potěšil velice chutný, bezmasý oběd, který nám uvařily naše paní kuchařky.

Mgr. Lenka Míchalová

DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU

DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU

DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU

DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU

DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU

DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU


 

DEN ZDRAVOVĚDY A POHYBUDEN ZDRAVOVĚDY A POHYBU


Sumář ze sbírky pro Rolničku

Kasička                           Lokalita                      Kontaktní osoba                      Vybraná částka

162                     sídliště, jeptišky,Tupa, Neva             M.Prachař - 8.tř.                              1024,-

163                     směr Moravák, náměstí                    J. Sokoltová  - 9.tř.                          1665,-

164                     směr benzinka, Palackého               S. Bartošová  - 9.tř.                          2172,-

165                     směr k nádraží                                J. Šimpach  - 8.tř.                            1439,-

 

celkem: 6300Kč

průměr kasička: 1575,-


Matematický klokan

Koncem března proběhla na naší škole matametická soutěž Matematický klokan, které se zúčastnili všichni žáci 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku. Zde jsou nejúspěšnější řešitelé jednotlivých kategorií.

 

KLOKÁNEK

4. - 5. třída

    1.             Semerád Nikola                         90 bodů                  V. B

2.             Lepičová Tereza                       83 bodů                 V. A

3.             Novák Daniel                            80 bodů                  V. B

 

BENJAMÍN

6. - 7. třída

1.             Valter Petr                                  92 bodů                  VII. B

2.             Marsová Alžběta                      80 bodů                 VII. A

3.             Vácha Aleš                                 70 bodů                  VII. B

 

KADET

8. - 9. třída

1.             Bartůšek Pavel                          72 bodů                  IX.

2.             Bačák Tadeáš                            64 bodů                 VIII.

     3.             Sachová Eliška                          54 bodů                 VIII.


Sbírka pro Rolničku

 "Jsme různí, ale patříme k sobě, každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt."

Dne 10. dubna 2014 se žáci a žákyně 8. a 9. třídy zapojili do charitativní sbírky pro Diakonii Rolnička v Soběslavi. Poděkování náleží žákyním 9. třídy, Simoně Bartošové a Janě Sokoltové. Dále žákyním 8. třídy, Karolíně Vackové, Tereze Rezkové, Andree Rohové, Tereze Štefanové, Kateřině Žižkové, Věře Čejkové, Kristýně Machové, Elišce Sachové, Nele Novákové, Elišce Schmeistrové, žákům z této třídy, Janu Šimpachovi, Jiřímu Molovi, Miroslavu Prachařovi a Danielu Stručovskému. Naši žáci a žákyně v deštivém a studeném počasí vybrali celkem 6300Kč. Tento skvělý výtěžek bude použit na rozšíření sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v Táboře.

Touto cestou také děkujeme všem občanům našeho města za štědré příspěvky.

Mgr. Lenka Míchalová

 Sbírka pro Rolničku  Sbírka pro Rolničku  Sbírka pro Rolničku 

Sbírka pro Rolničku Sbírka pro Rolničku Sbírka pro Rolničku


Videa z lyžařského a snowboardového kurzu

Videa z lyžařského a snowboardového kurzu

 

Lyžařský kurz

Kurz snowboardingu

 


Projektový den pro I. stupeň

Projektový den pro 1.stupeň „Poznáváme svět“


 

            V pátek 14.3.2014 osmá třída s paní učitelkou Pospíchalovou připravila projektový den pro 1.stupeň základní školy. Tento projekt nesl název Poznáváme svět. Žáci a žákyně osmé třídy vymysleli 13 různých úkolů pro děti od první do páté třídy.

Stanoviště s úkoly byly rozmístěny po škole v 1.patře, v jídelně a v tělocvičně. V 1. patře žáci a žákyně z 1. stupně plnili úkoly u Červené Karkulky, kde museli poskládat puzzle dle správného pořadí. Poté u dalšího stanoviště přiřazovali zvířata a jejich přirozené prostředí a stravu. Také navštívili „vodní svět“, kde museli rozdělit ryby do skupiny sladkovodní či mořské. Následovala stanoviště s poznáváním zvířat, důležitých evropských památek a také hledali Českou republiku a naše sousední státy na slepé mapě a přiřazovali vlajky.

Po vědomostních úkolech si děti odpočinuly u stanoviště s čerticemi, kde hledaly schovanou kuličku a zahrály si tak s čerticemi „ hazardní hru“. Jako památku na setkáni s peklem si děti odnesly červený křížek na tváři. Následovala zastávka v jídelně, kde byla připravená ochutnávka jídla od myšek, se zavázanýma očima děti ochutnávaly např. sýr, rajče, tvarohové buchty, piškoty, salám a spoustu dalších dobrot. Žáci a žákyně také museli přiřadit národní jídla k daným státům. Zastávka u myšiček se všem velmi líbila.

Pak se žáci a žákyně přesunuli před tělocvičnu, kde museli u čarodějnice přečíst kousek pohádky či jazykolam a za odměnu dostali perníček. A v tělocvičně děti předvedly, jak zdatné jsou ve florbale, fotbale a při driblování s basketbalovým míčem, osmáci je neošidili ani o oblíbené kliky a sklapovačky.

Po splnění úkolů byly sečteny body a následovalo vyhlášení nejlepších žáků a žákyň, kteří byli oceněni diplomem, školní encyklopedií a sladkostí. Všechny třídy nakonec dostaly diplom za úspěšnou účast v projektovém dni.

Velké poděkování patří žákům a žákyním osmé třídy, kteří tento projektový den sami vymysleli a zrealizovali. Svá stanoviště a úkoly měli pěkně připravené a děti z 1. stupně je nakonec ocenili velkým potleskem, který si právem zasloužili. Osmáci také dostali velkou pochvalu od své třídní učitelky, která byla velmi potěšená, jak perfektně to vše zvládli. A na závěr přišla pochvala od paní ředitelky.

Tento den se všem zúčastněným líbil a osmá třída už teď má nápady na další projektové dny v příštím školním roce.Projektový den pro I. stupeňProjektový den pro I. stupeňProjektový den pro I. stupeňProjektový den pro I. stupeňProjektový den pro I. stupeňProjektový den pro I. stupeňProjektový den pro I. stupeň


Přednáška spojená s besedou o alkoholu

V pátek 18.10. se pro žáky 7.A, 7.B a 8. třídy konala přednáška spojená s besedou o účincích alkoholu a jeho zákeřnosti. Přednášku vedla paní PhDr. Alena Kajanová Ph.D.

ze ZSF JU v Českých Budějovicích. Žáci se dozvěděli více o této závislosti, mohli se ale i zapojit do diskuse a promluvit o svých vědomostech a zkušenostech.

V rámci prevence socíálně - patologických jevů je do konce školního roku pro naše žáky připraveno mnoho akcí.

metodik PSJP

Mgr. Lenka Míchalová

Přednáška spojená s besedou o alkoholu Přednáška spojená s besedou o alkoholu Přednáška spojená s besedou o alkoholu

Přednáška spojená s besedou o alkoholu Přednáška spojená s besedou o alkoholu 

Přednáška spojená s besedou o alkoholu