ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

7. a 8. dubna 2016

   K zápisu si prosím přineste:

 

    -  Občanský průkaz zákonného zástupce,

    -  Kartičku ZP dítěte,

 

 

  • Přidělení registračních čísel, vyplnění žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyzvednutí související dokumentace bude probíhat ve dnech 7.4. a 8.4.2016 od 10.00 do 11.30 hodin a od 13.00  do 15.00 hodin ve třídě „Ovečky“.

 

 

  • Vrácení vyplněných tiskopisů bude probíhat do 15.4.2016 ve třídě „Ovečky“.

 

 

  • Účastník řízení má možnost nahlížet do spisu, případně ho doplnit  a ještě před vydáním rozhodnutí se seznámit a vyjádřit k podkladům pro jeho vydání. Můžete tak učinit v MŠ v kanceláři zástupkyně dne 21.4.2016 v době od 13.00 do 15.00 hodin.  

 

  • Ředitelka MŠ a ZŠ v rámci správního řízení a stanovených kriterií vypracuje Rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů.

 

 

  • Oznámení o přijetí dítěte do MŠ pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno 5.5.2016 za prosklenými vchodovými dveřmi třídy „Ovečky“ a na www. stránkách školy (www.zskrecice.cz).

 

 

  • Rodičům dětí, které nebyly přijaty, přijde Rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

 

 

  • Řešení případného odvolání ve věci přijetí dítěte do MŠ.

 

 

 

 

 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole pro školní rok 2016/2017

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice Ing. Jana Hýbková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení

§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

 

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II.

 

     Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2016.

 

 

Kritérium

 

Body                            

Doba podání přihlášky

(opakované podání žádosti)

1 rok

 

2 roky

 

1

 

2

 

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

 

Trvalý pobyt  ve smluvních obcích

3

 

 

1

Věk dítěte

4 roky věku

5 let věku

2

3

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

 

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

*        Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona.

 

**     Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.   

                                                                        

                                                                                     

III.

         V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytnout vzdělání a péči  v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

 

 

                                                                                              Ing. Jana Hýbková

                                                                            ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                                               Kardašova Řečice