ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2013

 

K zápisu si prosím přineste:

 

    - občanský průkaz zákonného zástupce,

    - kartičku ZP dítěte.

 

 

- Přidělení registračních čísel, vyplnění žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyzvednutí související dokumentace bude probíhat ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2013 od 10:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. ve třídě „Ovečky“.

 

 

- Vrácení vyplněných tiskopisů bude probíhat 24. 4. a 25. 4. 2013 od 10:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. ve třídě „Ovečky“.

 

 

- Ředitelka MŠ a ZŠ v rámci správního řízení a stanovených kriterií vypracuje Rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů.

 

 

- Oznámení o přijetí dítěte do MŠ pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno 7. 5. 2013 za prosklenými vchodovými dveřmi třídy „Ovečky“ a na www. stránkách školy (www.zskrecice.cz).

 

 

- Rodičům dětí, které nebyly přijaty, přijde Rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

 

 

- Řešení případného odvolání ve věci přijetí dítěte do MŠ.

 

 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole pro školní rok 2013/2014

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice Ing. Jana Hýbková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení

§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

 

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

    

     V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

III.

 

     Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2013

 

 

Kritérium

 

Body                            

Doba podání přihlášky

(opakované podání žádosti)

1 rok

 

2 roky

 

2

 

3

 

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci nebo ve smluvních obcích

Trvalý pobyt mimo obec či smluvní obce

10

 

 

 

0

Věk dítěte

2 roky

3 roky

4 roky

5 let věku (pro případ odkladu školní docházky)

0

5

10

12

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

 

Sociální potřebnost dítěte

 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

 

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

10

 

 

0-30

 

 

15

 

 

 

30

 

 

 

 

Za každý den od data narození v předcházejícím školním roce do

 31. srpna 2014

Dvouletí

Tříletí

Čtyřletí

0,027

0,027

0,005

 

IV.

         V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

    

 

*        Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona.

 

**      Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány. 

 

 

                                                                        

                                                                                         Ing. Jana Hýbková

                                                                            ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                                               Kardašova Řečice