Zápis do mateřské školy na šk.r. 2018-2019

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 

K zápisu si prosím přineste:

 

- Občanský průkaz zákonného zástupce,

- Kartičku ZP dítěte,

 

 

  • Přidělení registračních čísel, vyplnění žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyzvednutí související dokumentace bude probíhat ve dnech 2.5. a 3.5.2018 od 10.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin ve třídě „Ovečky“.

 

 

  • Vrácení vyplněných tiskopisů bude probíhat do 11.5.2018 ve třídě „Ovečky“.

 

 

  • Účastník řízení má možnost nahlížet do spisu, případně ho doplnit  a ještě před vydáním rozhodnutí se seznámit a vyjádřit k podkladům pro jeho vydání. Můžete tak učinit v MŠ v kanceláři zástupkyně dne 17.5.2018 v době od 13.00 do 15.00 hodin.

 

  • Ředitelka MŠ a ZŠ v rámci správního řízení a stanovených kriterií vypracuje Rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů.

 

 

  • Oznámení o přijetí dítěte do MŠ pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno 29.5.2018 za prosklenými vchodovými dveřmi třídy „Ovečky“ a na www. stránkách školy (www.zskrecice.cz).

 

  • Předpokládaná volná kapacita je 30 míst.

 

 

  • Rodičům dětí, které nebyly přijaty, bude Rozhodnutí o nepřijetí předáno osobně, nebo přijde doporučenou poštou.

 

 

  • Řešení případného odvolání ve věci přijetí dítěte do MŠ.

 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole pro školní rok 2018/2019

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice Ing. Jana Hýbková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení

§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).


 

 

II.

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2018.

 

 

Kritérium

 

Body

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

 

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

3

 

 

1

Věk dítěte

3 roky věku

4 let věku

2

3

Individuální situace dítěte

 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

 

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona.

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přijato dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné - dítě které dosáhlo od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

*** Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku

dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě

cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) a to do výše

povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

III.

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytnout vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

 

 

 

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Kardašova Řečice