My se spolu domluvíme aneb logopedická prevence v MŠ Stonožka

Mezi očekávané dovednosti dítěte na konci jeho předškolního období patří i správná výslovnost. Bohužel v naší mateřské škole zaznamenáváme nárůst počtu dětí s vadami řeči. Rozhodli jsme se tedy věnovat větší pozornost prevenci vzniku řečových vad. Zapojili jsme se do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 na podporu aktivit dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence, tvorbu a realizaci školních projektů na podporu rozvoje řeči ve spolupráci s rodiči a možnosti vybavení pracovišť moderními pomůckami pro logopedickou prevenci, který MŠMT vyhlásilo ke konci roku 2013. Naše mateřská škola podala žádost s projektem „My se spolu domluvíme aneb logopedická prevence v MŠ Stonožka“. Projekt byl MŠMT vybrán mezi úspěšné a podpořen částkou téměř 80 000 Kč. Za tuto částku byly pořízeny pomůcky pro řečovou a sluchovou výchovu, pomůcky na zlepšení jemné a hrubé motoriky, které nám dosud v mateřské škole chyběly.

Cílem dílčího projektu je aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, předcházení poruchám komunikačních schopností a podpora správného řečového vývoje. Na prevenci se podílí především rodiče dítěte a rodina, pomocnou ruku podávají i učitelky mateřských škol, které působí jako tzv. logopedické preventistky. Pokud učitelka zjistí, že by se u dítěte mohla vyskytovat vada řeči, bude rodiči doporučeno vyšetření u klinického logopeda. Spolupráce mezi klinickým logopedem, logopedickou preventistkou a rodiči znamená vzájemné konzultace o tom, co se daří doma a co ve škole, co naopak nejde a jaký postup zvolit. Projekt logopedické prevence se týká všech dětí, je začleněný do školního vzdělávacího programu, podrobně zpracovaný dle tematických bloků a pedagogům ve všech třídách MŠ umožňuje strategicky začlenit do svých třídních vzdělávacích programů činnosti zaměřené na podporu správného řečového vývoje.  

Název projektu „My se spolu domluvíme aneb logopedická prevence v MŠ Stonožka“ úzce souvisí s filozofií naší MŠ „Je nám spolu dobře“. Může nám být spolu dobře proto, že si vzájemně umíme sdělit naše potřeby, očekávání, ale i to, s čím nesouhlasíme a chtěli bychom to změnit, nebo naopak to, co nám dělá radost. S lepšími komunikačními schopnostmi jde totiž ruku v ruce úbytek agresivity mezi dětmi a umění spolupracovat. Společným cílem je pak dobře připravené dítě na základní školu a pro život ve společnosti.

 

   Bc. Dagmar Semerádová

                                                                                     učitelka MŠ